ABDİ | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni

ABDİ

ABDİ

(ö. 1178/1764 [?]), Osmanlı tarihçisi.

Patrona İsyanı hakkında kaleme aldı­ğı tarihiyle tanınan Abdi Efendİ’nin ha­yatına dair bilgiler, daha çok kendi ese­rine dayanır. Bazı kaynaklara göre III. Ahmed’in mühürdarı oldu; 1753-1764 yılları arasında birkaç defa reîsülküt-tâblığa getirildi. Aynı zamanda şair olan Abdi’nin o devirde yaşamış birkaç Abdi’den hangisi olduğu kesin olarak bilinmemektedir.

Abdi Efendİ’nin, Târih-i Sultan Mahmud Han İbn Sultan Mustafa Han adı­nı taşıyan, fakat daha çok Abdi Târihi adıyla bilinen kitabı monografik bir eser olup sadece Patrona ayaklanması­nı, başlangıcından bastırılmasına kadar canlı bir şekilde anlatmaktadır. Bizzat devrin olayları içinde yaşamış bir kim­senin kaleminden çıkan bu eser, müel­lifinin şahsî müşahedelerini vermesi bakımından orijinal bir kaynaktır; aynı zamanda bu olay hakkında yazılmış Destârî Salih’in eserinde ve Sâmî Târihi’nde verilen bilgileri de tamamlar mahiyettedir. Ayrıca bu tarihte 1142 (1729-30) vak’aları arasında iran savaşlarıyla ilgili bilgiler de vardır.

Abdi Târihi’nin Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıt­lı nüshası, Faik Reşit Unat tarafından neşredilmiştir.

Hakkında Yorgun

Yorgun
Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın