ABDİ

ABDİ

(ö. 1178/1764 [?]), Osmanlı tarihçisi.

Patrona İsyanı hakkında kaleme aldı­ğı tarihiyle tanınan Abdi Efendİ’nin ha­yatına dair bilgiler, daha çok kendi ese­rine dayanır. Bazı kaynaklara göre III. Ahmed’in mühürdarı oldu; 1753-1764 yılları arasında birkaç defa reîsülküt-tâblığa getirildi. Aynı zamanda şair olan Abdi’nin o devirde yaşamış birkaç Abdi’den hangisi olduğu kesin olarak bilinmemektedir.

Abdi Efendİ’nin, Târih-i Sultan Mahmud Han İbn Sultan Mustafa Han adı­nı taşıyan, fakat daha çok Abdi Târihi adıyla bilinen kitabı monografik bir eser olup sadece Patrona ayaklanması­nı, başlangıcından bastırılmasına kadar canlı bir şekilde anlatmaktadır. Bizzat devrin olayları içinde yaşamış bir kim­senin kaleminden çıkan bu eser, müel­lifinin şahsî müşahedelerini vermesi bakımından orijinal bir kaynaktır; aynı zamanda bu olay hakkında yazılmış Destârî Salih’in eserinde ve Sâmî Târihi’nde verilen bilgileri de tamamlar mahiyettedir. Ayrıca bu tarihte 1142 (1729-30) vak’aları arasında iran savaşlarıyla ilgili bilgiler de vardır.

Abdi Târihi’nin Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıt­lı nüshası, Faik Reşit Unat tarafından neşredilmiştir.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.