Abdi | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni

Abdi

ABDİ

 

(ö. 1178/1764 [?]), Osmanlı tarihçisi.

Patrona İsyanı hakkında kaleme aldığı tarihiyle tanınan Abdi Efendi’nin hayatına dair bilgiler, daha çok kendi eserine dayanır. Bazı kaynaklara göre III. Ahmed’in mühürdarı oldu; 1753-1764 yılları arasında birkaç defa reîsülküt-tâblığa getirildi. Aynı zamanda şair olan Abdi’nin o devirde yaşamış birkaç Abdi’den hangisi olduğu kesin olarak bilinmemektedir.

Abdi Efendİ’nin, Târih-i Sultan Mahmud Han İbn Sultan Mustafa Han adını taşıyan, fakat daha çok Abdi Târihi adıyla bilinen kitabı monografik bir eser olup sadece Patrona ayaklanmasını, başlangıcından bastırılmasına kadar

canlı bir şekilde anlatmaktadır. Bizzat devrin olayları içinde yaşamış bir kim­senin kaleminden çıkan bu eser, müellifinin şahsî müşahedelerini vermesi bakımından orijinal bir kaynaktır; aynı zamanda bu olay hakkında yazılmış Destârî Salih’in eserinde ve Sâmî Târihi’nde verilen bilgileri de tamamlar mahiyettedir. Ayrıca bu tarihte 1142 (1729-30) vak’aları arasında iran sa­vaşlarıyla ilgili bilgiler de vardır.

Abdi Târihi’nm Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıt­lı nüshası, Faik Reşit Unat tarafından neşredilmiştir.

Hakkında

Bir Cevap Yazın