Abbas B. Ali B. Ebû Talib | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni
Ana Sayfa / Tarih Kültürü / Tarihi Şahsiyetler / Abbas B. Ali B. Ebû Talib

Abbas B. Ali B. Ebû Talib

Abbas B. Ali B. Ebû Talib

 

(ö. 61/680), Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da  şehid edilen baba bir kardeşi.

Annesi Ümmü’I-Benîn bint Hızâm’dır. Kaynaklarda Abbas’ın Kerbelâ Vak’ası’ndan önceki hayatı hakkında bilgi yoktur. Sünnî ve Şiî kaynakların hemen hemen ittifakla naklettiklerine göre Abbas b. Ali. Hz. Hüseyin ile birlikte Kerbelâ’da bulunmuş ve orada Ehl-i beyte su temin ettiği için “es-Sekkâ1” lakabıyla anılmıştır. Hüseyin ve yanındakilerin susuzluğu dayanılmaz hale gelince Abbas b. Ali su bulmakla görev­lendirilmiş, o da bir gece bu görevi ba­şarıyla yerine getirmiştir. 9 Muharrem 61[112] günü. Hz. Hüseyin adına Kûfeli askerlerle görüşmüşse de netice alamamıştır. Hüseyin, Kûfeliler’in ertesi gün saldıracaklarını tahmin ederek yanında kilerin kendisini bırakıp git­melerini istemiş, fakat Abbas buna şid­detle karşı çıkarak, “Allah bunu bize hiçbir zaman göstermesin” demiştir. Ab­bas ertesi gün Kerbelâ faciası esnasında Hz. Hüseyin’i korurken, kardeşleri Abdullah, Ca’fer ve Osman’ın arkasından şehid edilmiştir. Başı diğer Kerbelâ şehitlerininkiyle birlikte Şama gönderil­miş, cesedi Gâdiriyye köyünün sakinleri olan Benî Esed tarafından şehid edildiği yere gömülmüştür. Daha sonra Ker­belâ’da Hz. Hüseyin’in türbesinin kuzey tarafında bugünkü türbesi yapılmıştır.

 

Şiî gelenek, Abbas b. Ali’ye Kerbela Vak’ası’na katılanlar arasında müstesna bir mevki verir; onu menkıbevî bir şahsiyet olarak daima saygı İle anar ve yüceltir. Muharrem âyinleri sırasında gençler ona benzemek için âyine katılanlara su temini hususunda âdeta yarışırlar ve “Yâ Hazret-i Abbas!” nidalarıyla duygularını dile getirirler. Abbas b. Ali, Abbâsîler’in son dönemlerine doğru İran, Azerbaycan ve Hindistan bölgelerinde fütüvvet ve tarikat zümreleri arasında da aynı özelliklerle şöhret bulmuştur.

Hakkında

İlginizi Çekebilir

Ömer Muhtar

ÖMER el-MUHTÂR (عمر المختار) Ömer b. Muhtâr b. Ömer b. Ferhât (1862-1931) Libya bağımsızlık hareketinin …

Bir cevap yazın