ABAZA MEHMED PAŞA


ABAZA MEHMED PAŞA

abaza mehmet paşa
(ö. 1185/1771), Osmanlı devlet adamı.
Hekimoğlu Ali Paşa’nın çuhadan ve güvenilir adamı idi. Genç Ali adlı eşkıya reisini ortadan kaldırdığı için “Silâhşor-ı şehriyârr tayin edildi (1746). Aynı yıl Maraş beylerbeyi oldu. Bir müddet sonra Gunye mutasarrıflığına tayin edildi. I765’te Bozok sancağı mutasarrıflığına getirildi. Bu sırada Çapanoğlu Ahmed Paşayı bertaraf ettiyse de bazı keyfî hareketlerde bulunmasından dolayı görevinden azledildi (1766). Bundan sonra Teke mutasarrıfı, daha sonra da Hotin cephesi seraskeri oldu. Hotin Kalesi’ni Ruslar’a karşı savunup muhasaradan kurtarmak için gösterdiği gayretler sa­yesinde vezir tayin edildi ve Hotin’de bırakıldı; fakat kale Ruslar’a terkedilince oradan alınarak Moldavya’nın müda­faası ile görevlendirildi. 1770’teki Kagul (Kartal) Muharebesi’nde sağ kola ku­manda eden Mehmed Paşa, aynı yıl Silistre valisi tayin edildi. Bu sırada asker toplamak için kendisine emanet edilen hazineyi israf ile itham edilerek vezirliği alındı ve Köstendil’e gönderildi. Ancak Kırım hanının aracılığı ile vezirliği iade edildi, Yenikale ve Rubat’ın muhafazası ile görevlendirildi. Fakat Yenikalenin müdafaasına gitmeyerek kalenin Ruslar’ın eline geçmesine sebep oldu. Kı­rım’dan Sinop’a dönünce görevini terkettiği için idam edildi.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.