Ana Sayfa / Sınavlara Hazırlık Tarih / LYS Tarih Soruları / ÖYS I. Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları

ÖYS I. Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları

ÖYS I. Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığına neden olmuştur?
A) San Remo Konferansı kararları
B) Mondros Ateşkes Antlaşmasının yürürlüğe konması
C) İngiltere’nin Paris Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan’a verilmesini istemesi
D) Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’na katılması
E) Londra Konferansı’na Osmanlı Devleti’nin çağrılması
(1997-ÖYS)

2. II. Balkan Savaşı’nda, Osmanlı ordularının Midye-Enez sınırını aşması, Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisinin koşullarını kabul etmediğini gösterir?
A) Londra Konferansı
B) Paris Konferansı
C) Bükreş Antlaşması
D) İstanbul Antlaşması
E) Atina Antlaşması
(1997-ÖYS)

3. Aşağıdakilerin hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasında Anlaşma Devletlerini temsil etmiştir?
A) Yunanistan B) Rusya C) İngiltere D) Fransa E) İtalya
(1996-ÖYS)

4. Milletler Cemiyeti adına, bir ülkenin başka bir devlet tarafından yönetilmesine ne ad verilir?
A) Ortak yönetim B) Oligarşik devlet C)Özerk yönetim D) Federal sistem E) Mandater sistem
(1996-ÖYS)

5. I. Dünya Savaşı’nda yenilen Almanya ile Versay Antlaşması, Bulgaristan ile Nöyyi antlaşması imzalanmıştır.
Bu antlaşmaların esasları aşağıdakilerin hangisinde belirlenmiştir?
A) Paris Konferansı B) Berlin Konferansı G) Londra Konferansı D) Viyana Kongresi E) Yalta Konferansı
(1996-ÖYS)

6. Balkan Savaşları sonunda Bulgaristan ve Yunanistan’da kalan Türklerin sahip olacakları hakları belirleyen antlaşmalar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Edirne – İstanbul B) İstanbul – Atina G) Belgrat – Bükreş D) Londra – Edirne E) Bükreş – Atina
(1996-ÖYS)
7. Aşağıdakilerden hangisi, II. Meşrutiyet döneminde eğitim alanındaki gelişmelerden biridir?
A) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
B) Kızlar için yükseköğretim kurumunun açılması
C) Batının eğitim kurumlarının kabul edilmesi
D) Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesi
E) Yabancı dil öğretimine önem verilmesi
(1996-ÖYS)

8. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Sen Jermen Antlaşması ile aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır?
A) Arnavutluk B) Romanya C) Çekoslovakya D) Sırbistan E) Karadağ
(1994-ÖYS)

9. Mekke ve Medine’nin bulunduğu Hicaz’ın Osmanlı egemenliğinden çıkması, aşağıdaki savaşlardan hangisinin bir sonucudur?
A) Doksan Üç Savaşı
B) Birinci Balkan Savaşı
C) Trablusgarp Savaşı
D) Birinci Dünya Savaşı
E) İkinci Balkan Savaşı
(1992-ÖYS)

10. Birinci Balkan Savaşı’nın sonunda, Balkan ülkelerinin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alınan toprakların paylaşılmasında sorun çık¬ması
B) Bulgar kilisesinin özerklik kazanması
C) Osmanlıların Balkanlarda ıslahat hareketlerini geciktirmesi
D) Balkanlardan Anadolu’ya göç edenlerin sayı¬sının artması
E) Osmanlıların Edirne’yi geri almak için hareke¬te geçmesi
(1992-ÖYS)

11. Bulgaristan’ın Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleriyle yaptığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Brest Litowsk Antlaşması
B) Triyanon Antlaşması
C) Sen Germen Antlaşması
D) Nöyyi Antlaşması
E) Versay Antlaşması
(1991-ÖYS)

10. Aşağıdaki devletlerin hangisinde Birinci Dünya Savaşı sonunda rejim değişikliği olmuştur?
A) Fransa B) Almanya C) İngiltere D) İsveç E) Japonya
(1991-ÖYS)

11. Midilli Adası, Sakız Adası ve Batı Trakya hangi savaş sonunda Osmanlı egemenliğinden çıkmıştır?
A) Balkan Savaşları
B) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
C) I.Dünya Savaşı
D) Trablusgarp Savaşı
E) Kurtuluş Savaşı
(1991-ÖYS)

12. Amerika Bağımsızlık Savaşı ile I. Dünya Savaşı sonlarında imzalanan antlaşmaların ikisi de aynı adı taşımaktadır.
Bu antlaşmaların adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paris Antlaşması
B) Locarno Antlaşması
C) Londra Antlaşması
D) Saint-Germaine Antlaşması
E) Versailles Antlaşması
(1987-ÖYS)

13. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Osmanlı devlet düzenini değiştirme amacına yöneliktir?
A) Kabakçı Mustafa isyanı
B) Patrona Halil isyanı
C) Abdülaziz’in tahttan indirilmesi
D) 31 Mart ayaklanması
E) Genç Osman’ın öldürülmesi
(1983-ÖYS)

14. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) İtilaf Devletlerinin Ruslara gerekli askeri yardımı yapamaması
B) I.Dünya Savaşı’nın uzaması
C) Yarım milyona yakın insanın ölmesi
D) İngiliz ve Fransız donanmalarının büyük kayıplar vermesi
E) Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi
(1982-ÖYS)

15. I. Dünya Savaşı sonucunda kurulmuş olan üç yeni devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulgaristan – Romanya – İsviçre
B) Hollanda – Belçika – Danimarka
C) Arnavutluk – Sırbistan – Karadağ
D) Yugoslavya – Çekoslovakya – Polonya
E) Avusturya – Macaristan – Yunanistan
(1982-ÖYS)

Cevap Anahtarı
1. C   2. A   3. C   4. E   5. A

6. B  7. B   8. C   9. D   10. A

11. D   12. B    13. A   14. E   15. D

16. E   17. D

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

LYS XIX Yüzyılda Osmanlı Devleti Çıkmış Soruları ve Cevapları

LYS XIX Yüzyılda Osmanlı Devleti Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. XIX. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’a …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.