Ana Sayfa / Tarih Öğretmeni Çantası / Tarih Zümreleri / Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarında Dikkat Edilecek Hususlar

Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarında Dikkat Edilecek Hususlar

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

Zümre öğretmenler kurulunda programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, laboratuvar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.

Kurulda;

 1. Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
 2. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
 3. Öğrencilerin çalışma, eğitim-öğretim ve başarı durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve başarısızlığın giderilmesi yönünde alınacak önlemler kararlaştırılır.
 4. Ünitelendirilmiş yıllık ve ders plânları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlanmasına yönelik kararlar alınır.
 5. Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
 6. Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenir.

Birinci ve ikinci dönem başı ile ders kesiminden sonra olmak üzere bir öğretim yılında üç kez zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılması esastır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde bunların dışında da zümre öğretmenler kurulu toplanabilir. Toplantıya ilişkin yazılı çağrı okul müdürlüğünce yapılır.

ÖĞRETİM YILI BAŞI ZÜMRE TOPLANTILARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Öğretmenlerin, kurulun ilk toplantısında kendi aralarından birini, o öğretim yılı için zümre başkanı olarak seçmesi;(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:111)
 • Gündem maddelerinin sıralanması ve tutanağa aktarılması (Zümre gündemleri; planlama, hazırlık yapma, uygulama, tamamlama, pekiştirme, ölçme-değerlendirme, yönlendirme, teşvik etme, il birliği yapma, öğrenci merkezli öğrenme çalışmaları ağırlıklı olmalıdır.) Gündem maddelerinde açılış ve yoklama, dilek ve temenniler, kapanış maddelerini yer alması;
 • Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması;(Bir önceki öğretim yılı başında konulan hedeflerin gerçekleştirilme durumu, şubeler arasındaki başarı oranı; karşılaştırmalı sınav sonuçlarının konu ve şubeler bazında sonuçları; YGS ve LYS sonuçlarının Türkiye, il ve türündeki okullara göre durumu gibi hususların görüşülerek analizlerinin yapılması ve buna göre okul ve çevre imkanları da dikkate alınarak yeni hedeflerin belirlenmesi)
 • Anayasanın eğitimle ilgili maddeleri, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaçların/hedeflerin ve açıklamaların okunarak, planlamanın bu doğrultuda yapılması;
 • “Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak, çalışmaların buna göre planlanması;(2104-2488 Sayılı Tebliğler Dergisi)
 • Başarı durumunun görüşülmesi, hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti; başarının artırılması için alınması gereken önlemlerin görüşülmesi ve bununla ilgili kararlar alınması;
 • Programda belirtilen hedef ve davranışlar/kazanımlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem-tekniklerinin belirlenmesi;
 • Konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması ve ünitelendirilmiş yıllık-ders planlarının hazırlanması hususlarının görüşülmesi(Yıllık çalışma takvimi gözden geçirilerek fiili çalışma saatlerinin belirlenmesi, konulara göre dağılımının yapılması, konuların zorluk derecesine göre okutulma sürelerinin planlanması)
 • Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönergenin (2551 ve 2575 Sayılı Tebliğler Dergisi) incelenmesi; tüm plan ve çalışmaların yönergeye uygun yapılması;
 • Bir önceki yıla ait ünitelendirilmiş yıllık ders planlarında “Değerlendirme” sütununa aktarılan hususların yeni planlamada dikkate alınması; (Ayrıca bir önceki yıl karşılaşılan aksamalar ve ders kesim raporlarında belirtilen hususların da dikkate alınması gerekir)
 • Diğer zümre öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği esaslarının belirlenmesi; (Diğer zümrelerle hangi konuda, ne zaman ve nasıl iş birliği yapılacağına ilişkin esasların, iş birliği yapılması düşünülen zümre ile birlikte kararlaştırılması)
 • Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslerin işlenişine yansıtılması yönünde kararların alınması;
 • Öğretim programlarında yer alan deneylerin planlara dengeli bir şekilde yerleştirilmesi;
  derslerin daha verimli işlenebilmesi için okulda bulunmayan ancak gerek duyulan ders araç-
  gereç, ihtiyaçların belirlenmesi, temin edilmesi için okul yönetimine bildirilmesi; yönetimin
  zümrenin bu isteklerini karşılaması; eğitim bölgesindeki imkanların ortaklaşa kullanılması; (MEB
  Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi-Md:19;Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği-Md:15)
 • Okul ve çevre imkanlarının en iyi şekilde değerlendirilerek dersle ilgili yapılacak gezi ve gözlemlerin isabetli bir biçimde planlanması; bununla ilgili araç-gereç ve dokümanın ne şekilde sağlanacağının belirlenmesi;
 • Öğrenci merkezli öğrenmenin bir gereği olarak; öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği konusunda uygulanabilir kararların alınması;
 • Öğrenci başarısını ölçme-değerlendirmede;(yazılı, sözlü, test, uygulamalı sınav vb.) birlik beraberliği sağlayıcı esaslar üzerinde durulması, uygulama birliği sağlayıcı kararlar alınması; ortak sınavların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hususlarının karara bağlanması(Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin sınavlarla ilgili hükümlerine dikkat edilmesi; sınavların şekli, soru sayısı, niteliği, soruların o tarihe kadar işlenmiş konuları kapsaması, soru türü ve soruların o tarihe kadar işlenmiş konuları kapsaması, soru türü ve soruların öğrenme aşamalarına göre düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının analizinin yapılması yönünde kararlar alınması)
 • Uygulamalı nitelikteki derslerin (Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme kriterlerinin ve puanlarının belirlenmesi;(Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:45)
 • Sözlü sınav puanı sayısının belirlenmesi;( Ortaöğretim Kurumlan Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:21)
 • Öğrencilere verilecek proje / performans konularının belirlenmesi; konularının öğretim programlarına uygun olması, öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, çevre ve okul şartlarının göz önünde bulundurulması; projelerin /performansların araştırmayı özendirici olması; projelerin toplanma, sunulma ve sergilenme tarihleri; yararlanılacak kaynakların gösterilmesi ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi yönünde kararlar alınması;
 • Okulun, varsa bölümlerinin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler ile ilgili görüşmelere yer verilmesi;
 • Öğrencilerin hazır bulunuşlukları dikkate alınarak, öğrenmelerini engelleyen eksiklerinin tamamlanması; kapasiteleri doğrultusunda yetişmeleri hususunda gerekli görüşmelere yer verilmesi;
 • Öğrencilerin Türkçeyi doğru konuşup yazabilmeleri konusunda uygulama birliği sağlayıcı hususların belirlenmesi;
 • Yıllara göre öğrencilerin dersler bazında üniversite giriş sınavlarında aldıkları sonuçlar (Türkiye geneli, ili ve türündeki okullara göre net ortalaması ve sıralaması) üzerinde durulması; başarı ve başarısızlık nedenlerinin araştırılması;(Son üç yıla göre) Başarının artırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi;
 • Proje çalışmalarının değerlendirilmesi, yeni çalışmaların planlanması;

II.DÖNEM BAŞI ZÜMRE TOPLANTILARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Öğretim yılı başı ve içinde yapılan zümre toplantılarında alınan kararlar ve uygulama sonuçlarının tek tek ele alınıp değerlendirilmesi;
 • Kanaat dönemi başarı durumlarının (puan ortalamaları, genel başarı ve öğrenci davranış değişikliklerinin) değerlendirilmesi; başarının artırılması için yapılması gerekenlerin görüşülmesi;
 • Ödevlerle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi;
 • Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının gözden geçirilmesi;

SENE SONU ZÜMRE TOPLANTILARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • I. ve II.dönem zümre toplantılarında alınan kararların okunması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi;
 • Eğitim-öğretim yılı II.kanaat ve yıl sonu başarı durumlarının (puan ortalamaları, genel başarı ve öğrenci davranış değişikliklerinin) değerlendirilmesi;
 • 2551 Sayılı tebliğler Dergisinin 14.maddesi gereği ünitelendirilmiş yıllık planlar ile günlük planlarda-varsa-görülen eksikliklerin (konu dağılımı, süre, uygulama yönünden) değerlendirilmesi;
 • Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin (mevzuattan, araç-gereç yetersizliğinden, süreden vb.) ele alınıp değerlendirilmesi; bunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesi;

NOT:

 • Zümre toplantılarının gündemleri yukarıdaki hususlara göre oluşturulmalıdır. Okul müdürü zümre tutanaklarını incelerken gündemin bu hususlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder.
 • Zümre toplantılarında alınan kararların tutanağın son sayfasına toplu olarak yazılması, kararların takibi ve değerlendirilmesi açısından kolaylık sağlar.
 • Ayrıca okulun ve dersin özelliğine göre gündeme eklemeler yapılabilir.
 • Bir çok arkadaşımız zümre tutanağını hazırlarken “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”  meşhur ismiyle Ödev yönetmeliğini de zümre toplantısına alıyor. Halbuki Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle anılan yönetmelik kaldırılmıştır.
 • 2104 sayılı Tebliğler Dergisi Tarih derslerini kapsamamaktadır.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

2014-2015 Öğretim yılı 1.dönem Tarih Dersleri Zümre Toplantı Tutanağı

2014-2015 Öğretim yılı 1.dönem Tarih Dersleri Zümre Toplantı Tutanağı   İndir    http://www.tarihbilinci.com sitesinden alıntıdır.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.