İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi

İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi

Tarih 9 Dersi İlk Türk devletleri ünitesi kazanımlarınızı pekiştirir.

1. Kavimler göçü sonucu Doğu Avrupa’da kurulan savaşçı özellikleri ve disiplinli orduları sayesinde Avrupa’nın siyasi hayatında önemli rol oynayan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygur Devleti B) Asya Hun Devleti C) Avrupa Hun Devleti    D) Kutluk Devleti E) Göktürk Devleti

2. Orta Asya Türk devletleri Çinlilerle sürekli mücadele edip zaman zaman Çin’i vergiye bağlamalarına rağmen genellikle bu bölgeye yerleşmemişlerdir.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadece ekonomik çıkar düşünmeleri
B) Hayvancılıkla uğraşmaları
C) Hakimiyet anlayışı
D) iklim şartlarının uygunsuzluğu
E) Türklük özelliklerini kaybetme endişesi

3. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurutan ilk Türk Devleti olarak kabul edilmektedir?
A) Asya Hun Devleti B) Göktürkler C) Uygurlar   D) Avrupa Hun Devleti E) Kutluklar

4. Türk Tarihi, Mezopotamya Medeniyeti kadar eski dönemlere inmesine rağmen hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.
Bu yetersizliğe en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türklerin ancak VIII. Yüzyılda yerleşik hayata geçmeleri
B) Orta Asya’nın Akdeniz’e uzaklığı
C) Çin’in Türk medeniyetinin gelişimini engellemesi
D) Araştırmaların Avrupalı arkeologlarca yapılması
E) Orta Asya’daki iklim değişikliğinin etkisi

5. İslamiyet’ten önceki Türk tarihini araştıran bir tarihçi öncelikle aşağıdaki devletlerden hangisinin belgelerine başvurmalıdır?
A) Bizans B) Çin C) Hint D) İran E) Rus

6. Asya Hunları Teoman zamanından itibaren Çin’e etkili akınlar yaparak bu devleti zor duruma düşürmüşlerdir, Türklerin Çin Seddi’ne ve Çin ordularına rağmen ülke içlerine kadar girmeleri üzerine Çinliler ordularını Türk askeri tarzında örgütlemişlerdir
Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A) Çinlilerin Türklerin askeri üstünlüğünü kabullendiğini
B) Çin’e düzenlenen seferlerin yağma amacı taşıdığını
C) Türklerle Çinliler arasında ittifak kurulduğunu
D) Çinlilerin Türklerin egemenliği altına girdiğini
E) Çinlilerin benliklerini yitirdiğini

7. 745’de merkez Karabalsagun olmak üzere yeni bir Türk Devleti kuran Uygurlar mimari alanda büyük gelişme göstermişledir.
Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebidir?
A) Halkın mimari eserlere olan ilgisi
B) Yerleşik hayata geçilmiş olması
C) Şehirleri güzelleştirmek istemeleri
D) Tecrübeli mimarların yetişmesi
E) Yaşadıkları bölgede taşın çok bulunması

8. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya hakimiyeti için Çinliler ile Müslüman Araplar arasında 751 yılında yapılan Talas Savaşı’nın bir sonucu değildir?
A) Türk – İslam tarihi başlamıştır.
B) Orta Asya İslamlaşmaya başlamıştır.
C) Türklerle Araplar arasındaki ilk ilişkiler başlamıştır.
D) Türkler Abbasi ordusunda hizmet vermeye başlamıştır.
E) Kağıt üretimi Çin dışında da yaygınlaşmaya başlamıştır.

9. Orta Asya Türk Devletleri’nden olan Uygurları diğer Türk devletlerinden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayrancılıkta uğraşmaları
B) Devletin prensler arasında paylaşılması
C) Yerleşik hayata geçmeleri
D) Yıkılmadan önce ikiye ayrılmaları
E) ticaretle uğraşmaları

10. İslamiyet’ten önce Orta Asya’da yaşayan Türkler avcılık faaliyetlerine önem vermiş, çeşitli zamanlarda kalabalık gruplarla sürek avlarına çıkmışlardır Türklerin sürek avına çıkmalarında;
I. Et ihtiyaçlarını karşılama
II. Savaş eğitimi yapma
III. Sınırların güvenliğini sağlama
IV. Çin’e gözdağı verme
amaçlarından hangilerine ulaşmak istedikleri savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II E) III ve IV

11. 375 yılında Hunlar’ın Avrupa’ya ilerlemesiyle Barbar kavimler de yer değiştirerek batıya göç etmişlerdir. Kavimler Göçü olarak adlandırılan bu olay Avrupa ve dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçları arasında gösterilemez?
A) Avrupa’nın bugünkü milletleri ortaya çıktı.
B) Avrupa Hun Devleti kuruldu.
C) Katolik Mezhebi gücünü yitirdi.
D) Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı.
E) Merkezi krallıklar ortadan kalkarak feodal beylikler kuruldu.

12. I. Asya Hun hükümdarı Mete Han, Çin’i ele geçirdiği halde, halkının Çin’e yerleşmesine izin vermemiştir.
II. Göktürk Hakan’ı Kapgan Kağan Çin’e yerleşmiş olan Türkleri Çin’den geri istemiştir.
Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Çin entrikalarının önüne geçilmeye çalışılmıştır.
B) Türk devletlerinde milli bir siyaset izlenmiştir.
C) Türk devletlerindeki nüfus açığı kapatılmaya çalışılmıştır.
D) Türk kültürünün dış ülkelere yayılması engellenmiştir.
E) Çinli prenseslerle yapılan evliliklerin olumsuz sonuçları engellenmiştir.

13. İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinin en çok mücadele ettiği devlet Çin olmuştur. Bu devletlerin iç mücadelelerle zayıfladığı dönemleri iyi değerlendiren Çin, saldırıya geçmiş ve birçok Türk devleti, bu dış saldırılar sonrası yıkılmıştır. Ancak devletini kaybeden Türk boyları yeni bir devlet kurmak için gerektiğinde yaşadıkları toprakları terk etmeyi bile göze almışlardır.
Türk boylarının devletsiz yaşamaktansa eski vatanlarını terketmeyi göze almaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Savaşçı bir özellik taşımaları
B) Bağımsızlıklarına düşkün olmaları
C) Maceraya düşkünlükleri
D) Yeni vatanlarının daha zengin olacağına inanmaları
E) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inanmaları

14. Sasanilerle yaptığı ittifak sonucu Akhun Devletini yıkarak İpek yolunun denetimini bir süre için ele geçiren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göktürk Devleti B) Asya Hun Devleti C) Avrupa Hun Devleti   D) Uygur Devleti E) Kutluk Devleti

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Testi

1. – İlk kez Gök tanrı inancını terk etmişlerdir. – İlk kez para bastıran Türk …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.