XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi ve Cevapları – Test 4

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya

Test – 4

1. Rusların, Türkiye ile Türkistan’ın kültürel bağlarını koparmak istemesi,
I. 1924’te Türkistan’da Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilmesi,
II. Azerbaycan ve Türkistan’daki Türklerin işçi sıfatıyla Sovyetlerin diğer bölgelerine yerleştirilmesi,
III. Rusların, 1928’de Türkiye Latin alfabesine geçince Türkler için “Rus Kiril” harfleriyle karışık Latin harf sistemine geçmesi
gelişmelerinden hangileriyle kanıtlanabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

2. ABD’nin 1823’ten başlayıp I. Dünya Savaşı’na katılmasına kadar sürdürdüğü “Yalnızlık” politikasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Truman Doktrini  B) Marshall Planı   C) Wilson ilkeleri D) Monroe Doktrini   E) Merkantilizm

3. Sovyetler Birliği’nin kurulduğu dönemdeki karışıklıktan yararlanan Türkler, bulundukları bölgelerde bağımsız devletler kurmaya başlamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?
A) Başkurdistan Sovyet Cumhuriyeti
B) Harezm Halk Cumhuriyeti
C) Türkistan Muhtar Cumhuriyeti
D) Kırgız Muhtar Cumhuriyeti
E) Türkiye Cumhuriyeti

4. Aşağıdakilerden hangisi Ekim Devrimi’nin yaşandığı Sovyetler Birliği ile ilgili bir gelişme değildir?

A) Gizli antlaşmaları açıklamışlardır.

B) Yayılmacı politikalar gütmüşlerdir.

C) Batı karşıtlığını geliştirmişlerdir.

D) Türk Milli Mücadelesi’ne destek vermişlerdir.

E) Çok partili siyasi hayata geçmişlerdir.

5. XX. yüzyılın hemen başında Çarlık yönetiminin baskıcı idaresi Türklerden başka Rus olmayan diğer milletleri de harekete geçirmiş ve 1905 ihtilali çıkmıştır.

Bu duruma neden olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mandaterlik   B) Çok ulusluluk   C) N.E.P     D) Bolşeviklik   E) Basmacı Hareketi

6. 1922 Ağustos’unda Kara Gömleklilerin Napoliden Roma’ya yürüşü ile iktidara taşınan parti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faşist Parti

B) Nasyonel Sosyalist Parti

C) Komünist Parti

D) Demokrat Parti

E) Halkçı Parti

7. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’nin Irak’a yerleşmesinden sonra Musul, Türkiye ile İngiltere arasında sorun olmuştur.

Lozan Barış Antlaşmasında çözülemeyen bu mesele aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle çözülmüştür?

A) 1921 Ankara Antlaşması

B) Mondros Ateşkes Anlaşması

C) Locarno Antlaşması

D) 1926 Ankara Antlaşması

E) Mc Mahon Antlaşması

8. 1929 Ekonomik Bunalımı’nın etkisiyle Türkiye’de “Bir avuç fındık, bir yığın sağlık”, “Üzüm, incir, fındık ye! Hem sana yarar hem bana.” gibi slogan taşıyan afişler görülmektedir.

Bu afişler aşağıdaki haftalardan hangisinde daha çok kullanılmıştır?

A) Trafik Haftası   B) Yerli Malı Haftası    C) Yeşilay Haftası   D) Kızılay Haftası    E) Sağlık Haftası

9. Mondros Mütarekesi’nden sonra İskenderun Sancağı aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından işgal edilmiştir?

A) Fransa B) İngiltere C) İtalya    D) ABD E) Rusya

10. XIX. yüzyılda sanayileşen fakat ham madde açısından fakir olan Japonya Asya Kıtası’na ulaşmak için yayılmacı bir politika izlemeye başladı.

Bu durum öncelikle,

I. Çin,

II. Rusya,

III. İngiltere

devletlerinden hangileriyle savaşmasını zorunlu kılmıştır?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

11.

I. Rethondes

II. Nöyyi

III. Mondros

Yukarıdakilerden hangileri I. Dünya Savaşandan sonra imzalanan ateşkes niteliğindeki anlaşmalardandır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III    D) I ve III E) I, II ve III

12.
I. Milletler Cemiyeti Yasası

II. Wilson ilkeleri

III. San Remo Konferansı

Yukarıdakilerden hangileri manda yönetimi sistemine aykırıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II    D) I ve III E) II ve III

 

Cevap Anahtarı

1.D 2.D 3.E 4.E 5.B 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.C

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.