Tarih Deneme Sınavı – 4

TARİH DENEME SINAVI – 4

1) Boğazlarda hükümdarlık haklarının Türkiye’ye verilmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir?
A) Ankara
B) Montrö
C) İstanbul
D) Lozan
E) Sevr

2) “Osmanlı Devleti XVII. Yüzyıl’da orduda yeni düzenlemeler yaptı. Ayrıca bu dönemde çağdaş anlamda teknik eğitimi de başlattı.”
Bu gelişmeler aşağıdaki toplumsal kesimlerden hangilerinin tepkisine neden olmuştur?
A) Halk – Ordu
B) Köylü – Din adamları
C) Yeniçeri – Ulema
D) Tımarlı sipahi – Vezirler
E) Divan üyeleri – Halk

3) Osmanlı Devleti tarafından Alman sömürgeciliği doğrultusundaki Bakü petrollerini ele geçirmek, Enver Paşa’nın Turancılık siyaseti gereği Orta Asya Türk Dünyasına ulaşmak amacıyla açılan cephe hangisidir?
A) Kafkas
B) Hicaz
C) Yemen
D) Kanal
E) Irak

4) Aşağıdakilerden hangisinde, Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler sırası ile verilmiştir?
A) Uygur, Fars, Latin, Arap
B) Göktürk, Arap, Fars, Latin
C) Uygur, Göktürk, Fars, Latin
D) Göktürk, Uygur, Arap, Latin
E) Uygur, Göktürk, Arap, Latin

5) Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin önemi ile ilgili doğru bir değerlendirme değildir?
A) Manda ve himaye fikrini kesin bir dille reddetmiştir
B) Amacı ve toplanma biçimi bakımından bölgesel niteliktedir
C) Kabul ettiği kararlar ulusal niteliklidir
D) Türk vatanının sınırları bu kongrede belirlenmiştir
E) Bütün milli dernekleri bir merkezde birleştirmiştir

6) Aşağıdakilerden hangisinde Boğazlar ilk kez uluslararası bir ortamda gündeme getirilmiştir?
A) Londra Antlaşması
B) Hünkâr İskelesi Antlaşması
C) Mondros Ateşkesi
D) Lozan Antlaşması
E) Londra Sözleşmesi

7) Osmanlı Devleti’nden en son ayrılan Balkan Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunanistan
B) Sırbistan
C) Arnavutluk
D) Karadağ
E) Romanya

8) Osmanlı Devleti’nin Duraklama döneminde maliyenin bozulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Savaşların uzun sürmesi
B) Saray masraflarının artması
C) Akdeniz ticaretinin önemini yitirmesi
D) Tımarlı sipahilerin sayısının artması
E) Sık sık cülus bahşişi dağıtılması

9) “Osmanlı Devleti, XIX. Yüzyıl’da yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle Balkan topraklarında ulusal devletler kurulmasına engel olamamış, I. Dünya Savaşı’nda ise Araplar, İngilizlerle birlikte hareket etmiştir.”
Bu gelişmelere dikkat edilirse
I. Osmanlıcılık
II. Ümmetçilik
III. Ulusçuluk
düşüncelerinden hangileri önemini yitirmiştir?
A) Yalnız I
B) I, II
C) I, II, III
D) Yalnız III
E) Yalnız II

10) Yeni Türk devletinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Fermanı
B) Teşkilat-ı Esasiye
C) Kanun-i Esasiye
D) Sened-i İttifak
E) Islahat Fermanı

11) Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Dönemi’nin özelliklerinden değildir?
A) Savaşların uzun sürmesi
B) Padişahların hiç sefere çıkmaması
C) Bütçenin açık vermesi
D) Özellikle askeri alanda ıslahatların yapılması
E) Orduda disiplinin bozulması

12) Aşağıya bugünkü Türkiye sınırlarının çizildiği antlaşmalar ve ilgili devletler verilmiştir. Bunlardan yanlış olan seçenek hangisidir?
A) Kasr-ı Şirin / İran sınırı
B) 1921 Ankara Antlaşması / Irak sınırı
C) 1913 İstanbul Antlaşması / Bulgaristan sınırı
D) Kars Antlaşması / Sovyet Rusya / Gürcistan-Ermenistan
E) Lozan Antlaşması / Yunanistan sınırı

13) Mudanya Ateşkes Antlaşmasına taraf olmasına rağmen görüşmelere katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya
B) Yunanistan
C) Fransa
D) İngiltere
E) Türkiye

14) Anadolu’ya ilk Türk akınlarını hangi Türkler yapmıştır?
A) Hun – Sibir
B) Bulgar – Macar
C) Avar – İskit
D) Hun – Selçuklu
E) Osmanlı – Selçuklu

 

Test-4 Cevapları
1)B 2)C 3)A 4)D 5)E 6)E 7)C 8)D 9)B 10)C 11)B 12)B 13)B 14)A

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.