Tarih Deneme Sınavı -3

Tarih Deneme Sınavı -3

1) Osmanlı Devleti’nde Avrupa başkentlerine elçi atama, ilk kez hangi padişah zamanında olmuştur?
A) III.Selim
B) III.Ahmet
C) Abdülmecit
D) II.Mahmut
E) II.Abdülhamit

2) İlk TBMM aşağıdakilerden hangisi ile güçler birliğini benimsemiştir?
A) TBMM’nin üstünde bir güç yoktur
B) Meclis Başkanı Vekiller Heyetinin de başkanıdır
C) Egemenlik milletindir
D) Yasama, yürütme ve yargı yetkisi TBMM’ye aittir
E) Geçici kaydıyla hükümet reisi atamak doğru değildir

3) İlk TBMM döneminde devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarım ve hayvancılık
B) Ticaret
C) Sanayi
D) Milli savunma
E) Ulaşım ve haberleşme

4) Lozan Barış görüşmelerinde Rauf Orbay’ın Türk Heyeti Başkanlığı’na getirilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisine yakındır?
A) İnönü’nün askeri başarıları
B) Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamış olması
C) İnönü’nün diplomatik alanlardaki başarısı
D) Mustafa Kemal’in diplomatik çabaları
E) Bakanlar Kurulu başkanı olması

5) Aşağıdaki olaylardan hangisi II. Abdülhamit döneminde gerçekleşmemiştir?
A) Balkan Savaşları’nın çıkması
B) Düyun-u Umumiye idaresinin kurulması
C) I. Ve II. Meşrutiyetin ilanı
D) 31 Mart ayaklanması
E) Karadağ, Sırbistan ve Romanya’nın bağımsızlığına kavuşması

6) “XIX. Yüzyıl başlarında Rusya’nın Balkanlardaki azınlıkları Osmanlı yönetimine karşı kışkırtması üzerine Osmanlı Devleti Rusya’ya Boğazları kapatmıştır.”
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti Rusya’ya Boğazları tekrar açmak zorunda kalmıştır?
A) Bükreş Antlaşması
B) Edirne Antlaşması
C) Hünkar İskelesi Antlaşması
D) Paris Antlaşması
E) Berlin Antlaşması

7) Misak-ı Milli sınırları içinde olmasına rağmen Lozan’da kurtaramadığımız, fakat daha sonra sınırlarımız içine kattığımız toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı Trakya
B) Musul
C) Hatay
D) Batum
E) Kıbrıs

8) Manda meselesi aşağıdakilerden hangisinde kesin olarak çözümlenmiştir?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Kongresi
D) Misak-ı Milli
E) Amasya Genelgesi

9) XVIII. Yüzyıldaki ıslahatların Osmanlı Devleti’ni çöküşten kurtaramamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Islahatların Avrupa etkisiyle yapılması
B) Veraset sisteminin değişmesi
C) Islahatların devlet tarafından desteklenmemesi
D) Celali isyanlarının bastırılamaması
E) Eski kurumların yeniliklere karşı çıkması

10) Orhun Kitabeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türk edebiyatının ilk yazılı örneğidir
B) Bumin, İstemi ve vezir Nizamülmülk adına dikilmişlerdir
C) Türk tarihi hakkında bilgi veren Türkçe yazılmış ilk belge
D) Göktürk Alfabesi ile yazılmıştır
E) Kutluk Devleti döneminde dikilmiştir

11) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda izlediği politikadır?
A) Devletin topraklarını doğu yönünde genişletmek
B) Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek
C) Toprak bütünlüğünü korumak
D) İslamiyet’in gelişmesini sağlamak
E) Boğazlarda egemenlik kurmak

12) İlk ve son Osmanlı Halifesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Kanuni Sultan Süleyman – Vahdettin
B) Fatih Sultan Mehmet – Abdülmecit
C) Yavuz Sultan Selim – Vahdettin
D) Osman Bey – Vahdettin
E) Yavuz Sultan Selim – Abdülmecit

13) “Urfa, Maraş ve Antep’in kurtuluşu ile bölgede sömürge arzuları sona eren Fransa, Sakarya Savaşı’nı takiben de TBMM ile Antlaşmaya oturmuştur.”
Fransa ile yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Sevr Antlaşması
D) Paris Antlaşması
E) İstanbul Antlaşması

14) I. Dünya savaşı ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Savaşı fiilen başlatan devlet Avusturya-Macaristan’dır
B)Savaş sırasında ilk ve tek taraf değiştiren devlet İtalya’dır
C) Savaş sonunda ilk ateşkes isteyen devlet Osmanlı Devleti’dir
D) Savaş sırasında ilk çekilen ve rejim değişikliği yapan devlet Rusya’dır
E) Savaşı itilaf devletleri kazanmıştır

15) Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurdukları derneklerden değildir?
A) Mavri Mira
B) Etnik-i Eterya
C) Trakya Cemiyeti
D) Kürt Teali Cemiyeti
E) Pontus Rum

 

Test-3 Cevapları

1)B 2)D 3)D 4)B 5)A 6)A 7)C 8)B 9)E 10)B 11)C 12)C 13)A 14)C 15)D

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.