Ana Sayfa / Sınavlara Hazırlık Tarih / LYS Tarih Soruları / LYS Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi Soruları ve Cevapları

LYS Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi Soruları ve Cevapları

LYS ÇAĞDAŞ TÜRK VE  DÜNYA TARİHİ SORULARI VE CEVAPLARI

1. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı padişahının halife unvanıyla yayımladığı cihat fermanına rağmen bazı Araplar Türk askerine ateş açmıştır.

Yalnız bu bilgiyle,

I. Milliyetçilik Araplar üzerinde etkili olmuştur.
II. Osmanlı padişahının Araplar üzerindeki nüfuzu
azalmıştır.
III. Almanya Orta Doğu’ya egemen olmak istemiştir

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II    D) II ve III E) l, II ve III
(2010 / LYS)
2.

l. Faşizm – – Hayat Sahası
II. Nazizim – Hayat Sahası
III. Nazizim – Kara Gömlekliler

İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Almanya’da ortaya çıkan fikir akımı ve yayılmacı politikayı amaçlayan kavramlar yukarıdakilerin hangilerinde doğru olarak verilmiştir?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III     D) I ve II E) l, II ve III
(2010 / LYS)

3.

I. Truman Doktrini
II. Marshall Planı
III. Balfour Deklarasyonu

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin komünist partiler aracılığıyla Doğu Avrupa’da egemenlik kurması üzerine, Amerika Birleşik Devletleri yukarıdakilerden hangilerini uygulamaya koymuştur?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III    D) l ve II E) l, II ve III
(2010 / LYS)

4. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’ndan sonra bilim alanındaki gelişmelerden biridir?

A) Atom bombasının yapılması
B) Teleskopun icat edilmesi
C) Elektrik ampulünün icat edilmesi
D) Fotoğraf makinesinin icat edilmesi
E) Uzaya uydu gönderilmesi
(2010 / LYS)

5. Kore’ye uluslararası bir güç gönderilmesi kararlaştırıldığında ilk asker göndermeye karar veren birkaç ülkeden biri de Türkiye olmuştur.

Türkiye’nin bu tutumu,

I. Kuzey Atlantik Paktı,
II. Balkan Paktı,
III. Bağdat Paktı

ittifaklarından hangilerine girişini kolaylaştırmıştır?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III    D) l ve II E) l, II ve III
(2010 / LYS)

6.

  • Dünya petrol rezervinin % 60’nın Orta Doğu’da olması
  • Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesini Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı devletlerin tehdit unsuru olarak görmesi

Yukarıdaki durumların bir sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi bir dünya sorunu hâline gelmiştir?
A) İsrail Devleti’nin kurulması
B) Filistin mültecileri sorunu
C) Körfez krizi
D) İran-lrak Savaşı
E) Orta Doğu’da su sorunu
(2010 / LYS)

7. Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yıllarda Türkiye’de görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Yapılan referandumla siyasi yasakların kaldırılması
B) Kalkınma planlan hazırlamak üzere Devlet Planlama Teşkilatının kurulması
C) İlk renkli televizyon yayınının başlaması
D) Yüksek Öğretim Kurulunun kurulması
E) Anavatan Partisinin kurulması
(2010 / LYS)

8. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nı 1982 Anayasası’ndan ayıran özelliklerden biridir?

A) Parlamentonun iki ayrı meclisten oluşması
B) Kimseye işkence ve eziyet yapılmaması
C) Herkesin ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olması
D) İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza konulmaması
E) Herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez hak ve hürriyetlere sahip olması
(2010 / LYS)

9. Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın taraflara sunduğu planda yer alan konulardan biridir?

A) Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Avrupa Birliğine tam üye olması
B) Lokmacı sınır kapısının açılması
C) Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması
D) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği¬
ne üye olması
E) Kıbrıs sorununun çözümünün Avrupa Birliğiyle Türkiye’ye bırakılması
(2010 / LYS)

10. XIX. yüzyılın ikinci yarısında İmparator Mutsuhito’nun aydınların Batı tarzı yenilikler yapılması fikirlerine destek vermesiyle Japonya’da Meiji Restorasyonu denilen reform süreci başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu reform sürecinde gerçekleştirilenlerden biri değildir?

A) Prusya-Almanya modeline uygun bir anayasa yapılması
B) Çağdaş bankacılık sisteminin oluşturulması
C) Okuryazar oranının artırılması
D) Feodal düzenin yıkılması
E) Yeni bir alfabe yapılması
(2010 / LYS)

11. 26 Mart 1979 tarihinde, iki devlet arasındaki sınırları çizen İsrail-Mısır Barış Antlaşması imzalanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmanın neden olduğu gelişmelerden biri değildir?

A) Suriye’nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne yaklaşması
B) Filistin sorununun ortaya çıkması
C) İsrail’in, Sina Yarımadası’ndan çekilmeye başlaması
D) Arap ülkelerinden Mısır’a yapılan ekonomik yardımın kesilmesi
E) İsrail’in, Batı Şeria’da devamlı Yahudi yerleşim merkezlen kurması
(2010 / LYS)

12. Çin Halk Cumhuriyeti, 1949 yılında kurulduktan sonra Sovyetler Birliği’yle ilişkilerini güçlendirmeye çalışmış ve 1950 yılında dostluk anlaşması imzalamıştır. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, yeni Çin yönetimini tanımamış ve Çin’e ticari ambargo uygulamıştır. Çin Hükümeti, Birleşmiş Milletler Teşkilatından çıkarılarak yerine Milliyetçi Çin diye adlandırılan Tayvan Hükümeti alınmıştır. Zamanla büyük güç hâline gelen Çin Halk Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği’nden ba¬ğımsız bir politika izlemeye başlamış ve Sovyetler Birliği’nin Batıyla ilişkilerinde görülen yumuşama sonucunda yalnızlaşmıştır. Ancak 1965–1966 yıllarından sonra izlediği çok yönlü politikayla, Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerini düzeltmiş ve tekrar Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmuştur. Tayvan Hükümeti üyelikten çıkarılmıştır.

Verilen bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması güçler dengesini etkilemiştir.
B) Sovyetler Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti’ni desteklerken Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan’ı tanımıştır.
C) Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olan devlet sayısında azalma olmuştur.
D) Amerika Birleşik Devletleri uluslararası ilişkilerde büyük bir rol oynamıştır.
E) Ülkelerin çıkarları uluslararası ilişkilere yön ver¬miştir.
(2010 / LYS)
13. Avrupa Birliğine adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterler Kopenhag’da belirlenmiştir.

Kopenhag Kriterleri’ne göre aday ülkelerin,

I. hukukun üstünlüğü,
II. insan hakları,
III. azınlık hakları,
IV. piyasa ekonomisi

alanlarının hangilerinde belirli bir seviyeye gelmiş olmaları beklenmektedir?
A) l ve II B) II ve III C) III ve IV    D) l, II ve III E) l, II, III ve IV
(2010 / LYS)
14. Bütün devletlerin iş birliğini gerektiren bir sorun olan küresel ısınmanın çözülebilmesi amacıyla, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne bir ek niteliğinde hazırlanarak 2005 yılında yürürlüğe giren düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maastricht Kriterleri

B) Kyoto Protokolü

C) Cenevre Konferansı

D)Bandung Konferansı

E) Monreo Doktrini
(2010 / LYS)

15. Geniş bir petrol rezervi olan Amerika Birleşik Devletleri, başka nedenlerin etkisiyle Arap davasında, İsrail’e hemen hemen tam destek verirken, bölgede çıkan petrole daha bağımlı olan Batı Avrupa ülkeleriyle Japonya, daha ılımlı ve dengeli olmakta hatta belirli konularda Arap davasını desteklemektedir.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Amerika Birleşik Devletleri nükleer tehlikeye dik¬kat çekmiştir.
B) Bölgede ilk Çağ’dan bu yana ekonomik bunalım yaşanmıştır.
C) Ülkelerin Orta Doğu petrolüne bağımlılık dereceleri, bölgeye yönelik dış politikalarını biçimlendir¬miştir.
D) Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupalı müttefiklerine petrol akışına karşı değildir.
E) Orta Doğu’da İsrail Devleti güçlükle kurulmuştur.
(2010 / LYS)

16. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerinde,

I. etnik ve dinî kaynaklı parçalanmışlık olması,
II. coğrafi konumların stratejik bakımdan önemli olması,
III. bu bölgelerdeki devletlerin, büyük devletlerin parçalanmasıyla ortaya çıkması

durumlarından hangilerinin sürekli olarak sorunların yaşanmasına neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III    D) l ve II E) l, II ve III
(2010 / LYS)

17. Aşağıdakilerden hangisiyle, ABD dış politikasında, Avrupa’nın kendi kıtasına karışmaması, buna karşılık kendisinin de Avrupa sorunları ve diplomasisinden uzak durması esasları belirlenmiştir?

A) Monreo Doktrini B) Eisenhower Doktrini     C) Tnuman Doktrini D) Wilson ilkeleri    E) Balfour Deklarasyonu
(2011 / LYS)

18. Aşağıdakilerden hangisi Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında görülen gelişmelerden biri değildir?

A) Uluslararası barışın korunması için Milletler Cemiyetinin kurulması
B) İtalya’da Mussolini’nin faşist iktidarını kurması
C) Lacorno Antlaşması’yla silahsızlanma çalışmalarının başlaması
D) Türkiye’nin Kore Savaşlarına katılması
E) Almanya’da Nazizm’in yükselmesi
(2011 / LYS)

19. Vietnam Savaşı en şiddetli dönemindeyken askere çağrılan ancak, “Vietkonglar (Kuzey Vietnamlılar) bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım.” diyerek savaş karşıtı tutum sergileyen ve bu nedenle dünya şampiyonluğu elinden alman, boks lisansı iptal edilen ve hapis cezasına çarptırılan ünlü ABD’li boksör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muharnmed Ali Clay
B) Michael (Mike) Gerard Tyson
C) Jack Johnson
D) Floyd Patterson
E) Oscar de la Hoya
(2011 / LYS)

20. 19. yüzyıl başlarından itibaren Rusya tarafından Ermeni nüfusu yerleştirme politikasıyla başlayan, 1923’te SSCB tarafından özerk bölge statüsü verilen ve 1988’den itibaren yaşanan süreçte Hocalı Katliamı’nın da yapıldığı Dağlık Karabağ, aşağıdaki ülkelerin hangileri arasında çatışma ve tartışma konusu olmaya devam etmektedir?

A) Ermenistan-İran
B) Gürcistan-Azerbaycan
C) Ermenistan-Azerbaycan
D) Nahcivan-Azerbaycan
E) Gürcistan-Ermenistan
(2011 / LYS)

21. Dünyada barış ve güvenliği korumak, hak ve eşitliği sağlamak, kendi kaderini belirlemek ilkeleri temelinde ülkeler arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek; ekonomik, toplumsal, kültürel ve beşerî sorunları çözmede uluslararası iş birliği sağlamak amacıyla 24 Ekim 1945’te kurulan ve merkezi New York’ta bulunan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü
B) Karadeniz Ekonomik iş Birliği Teşkilatı
C) Ekonomik iş Birliği Teşkilatı
D) Avrupa Birliği
E) Birleşmiş Milletler
(2011 / LYS)

22. Aşağıdakilerden hangisi, Hazar Havzası’ndan çıkarılan petrolün Ceyhan üzerinden dağıtımını sağlayan ve 11 yılda tamamlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi’ni destekleyen devletlerden biri değildir?
A) ABD B) Rusya C) Türkiye    D)Gürcistan E) Azerbaycan
(2011 / LYS)

23. Türkiye, Irak ve İran tarafından imzalanmak üzere hazırlanan rnetnin 1935 yılında Cenevre’de onaylanmasına rağmen, Sadabat Paktı ancak 1937 yılında imzalanmıştır,
Aşağıdakilerden hangisi bu gecikmede etkili olan durumlardan biridir?

A) Afganistan ve Suudi Arabistan’ın Pakt’a alınıp alınmayacaklarıyla ilgili görüşmelerin sürmesi
B) Türkiye’nin Hatay’ın topraklarına katılması konusundaki ısrarlı tutumu
C) Irak’ın bağımsızlığı konusunda İngiltere’nin isteksiz politikası
D) Çin-Japon Savaşı’nın başlaması
E) Fransa, İngiltere ve Kanada’nın Almanya’ya savaş ilan etmesi
(2011 / LYS)
24. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de kamu güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemlerden biri değildir?

A) Tüm illerde hava saldırısı tehlikesine karşı karartma uygulanması
B) Tahıl stoklarına el konularak ekmek karnesi uygulamasının başlatılması
C) Karadeniz’de Türk gemi seferlerinin durdurulması
D) Ekonomik sıkıntıları aşmak için yeni vergiler konması
E) Millî Güvenlik Kurulunun oluşturulması
(2011 / LYS)

25. Türkiye’de 1960’tan itibaren planlı ve hızlı kalkınmayı hedefleyen yeni bir ekonomi anlayışı benimsenmiştir.
Bu anlayış çerçevesinde devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapmak ve belirlenen amaçlar için ön çatışmalarda bulunmak üzere aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A) Millî Güvenlik Konseyi
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Türk iş Birliği ve Kalkınma idaresi (Ajansı)
D) Devlet istatistik Enstitüsü
E) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası
(2011 / LYS)
26. Aşağıdakilerden hangisi yasalarda yapılan değişikliklerle halkın yönetime katılımını artırmaya yönelik çalışmalardan biri değildir?

A) Saçman yaşının 20’den 18’e indirilmesi
B) Milletvekili sayısının 450’den 55Q’ye çıkarılması
C) Yurt dışında bulunan vatandaşların da oy kullanabilmesi
D) Seçim barajının konması
E) Partilere üye olma yaşının 21’den 18’e indirilmesi
(2011 / LYS)

27. Sömürgeciliğe karşı halkların kendi kaderlerini belirleme haklarını benimseyen Asya ve Afrika’dan 24 ülkenin 1955 yılında Endonezya’da toplandığı ve sonucunda uluslararası ilişkilerde bağlantısızlık akımının ortaya çıktığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalta Konferansı
B) Helsinki Konferansı
C) Bandung Konferansı
D) Belgrad Konferansı
E) San Francisco Konferansı
(2011 / LYS)
28. Atatürk Döneminde aşağıdakilerin hangisinde Balkan Antantı’na üye devletlerin destek ve dayanışma politikalarının, konunun Türkiye lehine çözümlenmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasında
B) Hatay’ın Türk topraklarına katılmasında
C) Yunanistan ile dostluk antlaşması imzalanmasında
D) İngiltere ile Ankara Antlaşması’nın imzalanmasında
E) Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasında
(2011 / LYS)

29. Almanya’nın 1942’de Stalingrad yenilgisinden sonra Müttefikler, Türkiye üzerindeki baskıyı arttırarak Türkiye’nin savaşa katılmasını sağlamaya çalışmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Müttefiklerin bu amaca yönelik girişimlerinden biri değildir?

A) San Francisco Konferansı
B) Tahran Konferansı
C) I. Kahire Konferansı
D) II. Kahire Konferansı
E) Adana Konferansı
(2011 / LYS)

30. Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında olarak verilmiştir?

A) Ulusal Ajans – Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarını ülke çapında koordine eden ajans

B) Baas – Arap sosyalizminin yöntem-leriyle Arap dünyasında bir yeniden doğuş gerçek-leştirmeye çalışan siyasi anlayış

C) Perestroika – Petrol ihraç eden Ülkeler birliği

D) İrangate Olayı – Irak savaşı nedeniyle İran’da Humeyni rejiminin, ABD’den İsrail aracılığıyla silâh satın alması

E) Körfez Krizi – Irak’ın Kuveyt’i işgal etme-sinin sonucu
(2011 / LYS)

31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1960 – 2000 yılları arasında görülen bilimsel veya teknolojik gelişmelerden biri değildir?

A) Türkiye Bilimsel vs Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) kurulması
B) İlk televizyon yayınının başlaması
C) İlk internet bağlantısının kurulması
D) İlk radyo yayınının başlaması
E) İlk organ naklinin yapılması
(2011 / LYS)

32. 1 Aralık 1925 tarihinde Almanya, Fransa. İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında uluslararası barışı korumaya yönelik bir anlaşma imzalanmıştır,
Avrupa’daki siyasi gerginliği bir süre azattan bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Locarno B) Brest-Litowsk C) Saint Germain    D)Trianon E) Sykes-Picot
(2012 / LYS)
33. Birinci Dünya Savaşı devam ederken, savaşın yol açtığı yıkımın etkisiyle var olan tutuma karşı tavır alarak bilinç dışının düşsel dünyasına yönelen şair ve ressamlar tarafından başlatılan ve daha çok resim alanında etkileri hissedilen, temsilcileri arasında Salvador Dali, Max Ernst, Joan Miro’nun bulunduğu sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fovizm B) Kübizm C) Dadaizm    D) Empresyonizm E) Sürrealizm
(2012 / LYS)

34. Aşağıdakilerden hangisi, 1941 yılında ABD İle İngiltere tarafından yayınlanan Atlantik Bildirisinde yer alan ilkelerden biri değildir?
A) Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin saptaması
B) Uluslararası İş birliğinin gerçekleştirilip geliştirilmesi
C) Bedeli savaş sonunda ödenmek üzere her ülkeye yardım yapılması
D) Açık denizlerde ticaret serbestliğinin tanınması
E) Temel ham maddelerden eşit biçimde yararlanılması
(2012 / LYS)

35. Kasım I917’de İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından Siyonist Federasyonu Başkanı’na gönderilen mektupla, İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi devleti kurutmasını kabul ettiği resmen bildirilmiştir. Bu tarihten sonra Yahudiler büyük kitleler hâlinde Filistin’e göç etmeye başlamışlardır.
Yahudi devleti kurulması konusunda bir dönüm noktası kabul edilen bu belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Schuman Bildirgesi
B) Balfour Deklarasyonu
C) Marshall Planı
D) Truman Doktrini
E) Helsinki Nihai Senedi
(2012 / LYS)
36. Savaşın ulusal siyasetin aracı olarak kullanılmasından vazgeçilmesi amacıyla 192S yılında Fransa ve ABD Dışişleri Bakanları tarafından esasları belirlenen ve İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika, Japonya gibi devletlerin de katıldığı pakt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağdat B) Balkan C) Sadabat    D) Kellogg-Briand E) Varşova
(2012 / LYS)
37. Aşağıdakilerden hangisi, 1929 yılında başlayan dünya ekonomik krizinin etkilerinden biri değildir?
A) Sanayileşmiş şehirlerde işsizlerin ve evsizlerin sayısının hızla artması
B) Birçok ülkede inşaat faaliyetlerinin durması
C) Tarım ürünü fiyatlarında büyük düşüşler görülmesi
D) Madencilik alanında talebin beklenmedik düzeyde düşmesi
E) Kadınların, iş hayatında yer atmaya başlaması
(2012 / LYS)
38. Boğazların durumunun gözden geçirilmesi amacıyla 1936’da Montrö’de toplanan konferansa, Lozan Boğazlar Sözleşmesini imzalayan devletlerden biri olmasına rağmen Akdeniz’deki yayılmacı emellerinden dolayı katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya B) Fransa C) Yunanistan
D) Bulgaristan E) İngiltere
(2012 / LYS)

39. Uzak Doğu’nun II. Dünya Savaşı’nın cephelerinden biri haline gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) SSCB önderliğinde Doğu Bloku’nun kuruması
B) Çin Halk Cumhuriyeti ve SSCB’nin yakınlaşması
C) Japonya’nın yayılmacı politika uygulaması
D) Bölge üzerinde ABD İle SSCB arasında çıkar çatışmaları yaşanması
E) Hindistan ve Pakistan’da bağımsızlık mücadelelerinin olması
(2012 / LYS)

40. Türkiye’de,

I. varlık,
II. toprak mahsulleri,
III. emlak
vergilerinden hangileri, II. Dünya Savaşı’nın etkisiyle çıkarılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız III    D) I ve II E) II ve III
(2012 / LYS)

41. Doğu Bloku içinde yer alan devletlerde Komünist rejimler SSCB’nin baskısıyla oluşmasına rağmen yalnız iki ülkede II. Dünya Savaşı sırasında komünist partilerin Alman işgaline karşı başarılı direnişi, bu rejimin kurulmasında etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu İki ülkeden biridir?
A) Yugoslavya B) Çekoslovakya C) Polonya    D)Macaristan E) Bulgaristan
A (ÇTDT)

42. Aşağıdakilerden hangisi, Haziran 1945’te Dörtlü Takrir olarak bilinen önergeyi imzalayan ve sonraki süreçte Demokrat Parti’yi kuran devlet adamlarından biri değildir?
A) Celâl Bayar B) Hasan Polatkan C) Fuat Köprülü D) Refik Koraltan    E) Adnan Menderes
(2012 / LYS)
43. Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 9 Aralık 1948 tarihinde ‘Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin Sözleşme’nin kabul edilmesinin nedenlerinden biridir?
A) Afrika’da şiddetli etnik ayrımcılığın ve düşmanlığın hüküm sürmesi
B) ABD’nin Vietnam Savaşı’nda izlediği politikaya Batılı müttefiklerin destek vermemesi
C) II. Dünya Savaşı sırasında hukuki olmayan ve İnsanlık dışı uygulamaların yaşanması
D) Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Sırp milliyetçilerinin Boşnak!ara soykırım uygulaması
E) Filistinlilerin ülkelerinden çıkarılmalarının da etkisiyle Mısır-İsrail Savaşı’nın yaşanması
(2012 / LYS)

44. Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi lideri olan, 1839–1948 yıllan arasında yaşamış, Hindistan’da 2 Ekim günü anısına millî tatil olarak kutlanan, ülkesinin sosyal ve ekonomik ilerlemesi için çalışmalar yapmış devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhammet Ali Cinnah B) Muhammet Nadir C) Jawaharial Nehru D) Mahatma Gandhi  E) Muhammet İkbal
(2012 / LYS)
45. Türkiye, Soğuk Savaş Dönemi’nde SSCB’nin baskılarına karşı ABD ve Batılı devletlerle iş birliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin bu amaçla katıldığı örgütlerden biri değildir?
A) Avrupa Konseyi
B) NATO
C) Bakan Pakt!
D) Bağdat Paktı
E) Avrupa Ekonomik Topluluğu
(2012 / LYS)
46. Aşağıdakilerden hangisi, 1940–1960 yılları arasında yapılan icat ve keşiflerden biri değildir?
A) Lazerin icat edilmesi
B) İlk nükleer reaktörün kurulması
C) İlk kalp naklinin yapılması
D) Çocuk felci aşısının geliştirilmesi
E) DNA’nın kimyasal yapısının çözülmesi
(2012 / LYS)

47. Aşağıdakilerden hangisi, 1962 yılında SSCB’nin Küba’ya Rize yerleştirmesiyle başlayan ve SSCB ile ABD arasındaki ilişkileri daha da gerginleştiren Küba Buhranı’nın Türkiye’yi ilgilendiren sonuçlarından biridir?
A) Türkiye deki ABD’ye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesi
B) Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi
C) Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Teşkilatına alınması
D) Türk topraklarının NATO güvencesi altına alınması
E) Türkiye’ye Truman Doktrini doğrultusunda Amerikan desteğinin artması
(2012 / LYS)

YANIT ANAHTARI

1 C
2 B
3 D
4 E
5 A
6 C
7 B
8 A
9 C

10 E
11 B
12 C
13 E
14 B
15 C
16 E
17 A
18 D
19 A

20 C
21 E
22 B
23 A
24 E
25 B
26 D
27 C
28 E
29 A

30 C
31 D
32 A
33 E
34 C
35 B
36 D
37 E
38 A
39 C

40 D
41 A
42 B
43 C
44 D
45 E
46 C

47 A

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

LYS I.Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları

LYS I.Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları 1. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.