Ana Sayfa / TARİH 10 DERSİ / Tarih 10 Dersi Ölçme Değerlendirme / Yükselme Dönemi Osmanlı Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevap Anahtarı

Yükselme Dönemi Osmanlı Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevap Anahtarı

Yükselme Dönemi Osmanlı Tarihi

Konu Kavrama Testi ve Cevap Anahtarı

1- İstanbul’un değişik dönemlerde bir çok devlet tarafından kuşatılmasında, şehrin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin en çok etkili olduğu savunulabilir?

A) Kültürel zenginliği
B) Dini kurumları
C) Jeopolitik konumu
D) Ekonomik yapısı
E) Deniz gücü
2- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti dönemindeki kuşatmalarda, İstanbul’un fethini zorlaştıran etkenlerden biri değildir?

A) Coğrafi konumunun savunmaya elverişli olması
B) Yüksek ve sağlam surlarla çevrili olması
C) Avrupa’dan yardım alma imkanına sahip olması
D) Güçlü bir ordu ve donanmayla korunması
E) Gerektiğinde Haliç’i kapatabilmesi
3- Fatih Sultan Mehmet’in ilk icraatları şunlardır:

• Karaman ülkesi ve Mora Yarımadası üzeri-ne sefer düzenlemek.
• Daha önce Sırbistan ve Eflak ile yapılan antlaşmaları yenilemek.
• İstanbul Boğazı’nın Avrupa yakasına Rumeli Hisarı’nı yapmak.

Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisi için bir hazırlık amacı taşıdığı söylenemez?

A) Anadolu’daki tehlikeyi etkisiz hale getirmek
B) İstanbul’un fethini kolaylaştırmak
C) Balkanlardan gelecek tehlikeyi önlemek
D) Boğazları kontrol altında tutmak
E) Balkan devletleri arasındaki sınır sorunlarını çözümlemek

4- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethine baş-lamadan önce, Karamanoğulları Beyliği ve Mora Despotluğu üzerine seferler düzenlemiştir.

Fatih’in bu yolla ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu ve Balkanlar’dan gelecek tehlikeyi önlemek
B) Karamanoğulları’nın Memluklerle birleşme-sini önlemek
C) Mora’daki Venediklileri vergiye bağlamak
D) Mora despotları ile Karamanoğullarının iş-birliği yapmasını önlemek
E) İstanbul’un fethinde Karamanoğullarının askeri gücünden yararlanmak

5- Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?

A) Karadeniz ile Akdeniz arası ticaret yolunun kontrol altına alınması
B) Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanması
C) Akdeniz limanlarının ticari önem kazanması
D) Osmanlı’nın dış ülkelerde saygınlığının art-ması
E) Barutun ateşli silahlarda kullanımının yay-gınlaşması
6- Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u almak iste-mesinde, aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi daha azdır?

A) İstanbul’un, Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması
B) Bizans’ın askeri gücünün, Osmanlı için bü-yük bir tehlike oluşturması
C) Bizans’ın, Osmanlı’ya karşı haçlıları kışkırt-ması
D) Bizans’ın, saltanat davasında bulunan şeh-zadeleri desteklemesi
E) Osmanlı’nın, Anadolu ve Rumeli’deki top-raklarının güvenliğini sağlamak istemesi

7- Fatih döneminde Sinop, Amasra, Trabzon ve Kırım’ın alınmasının yol açtığı en önemli so-nuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi
B) Osmanlı sınırlarının Tuna’ya kadar geniş-lemesi
C) Bizans’ın yeniden diriltilmesi çabalarının önlenmesi
D) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin kurulması
E) Kuzey Anadolu sınırlarının güvenliğinin sağ-lanması

8- İstanbul’un fethinin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkisi, aşağıdaki alanların hangisinde daha çoktur?

A) Hazine gelirleri
B) Jeopolitik konum
C) Dış ülkelerdeki saygınlık
D) Uluslararası ticaret
E) Toprak bütünlüğü

9- Aşağıdakilerden hangisi, Fatih Sultan Meh-met’in, İstanbul’da bir Ortodoks Kilisesi kur-durmaktaki amaçlarından biri değildir?

A) Avrupa birliğini önleme
B) Azınlıkların güvenini kazanma
C) Mezhep çatışmasından yararlanma
D) Azınlıkları kontrol altında tutma
E) Reform hareketini önleme

10- Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki politikaların-dan hangisi, Venedik ile karşı karşıya gelme-sinde etkili olmamıştır?

A) Ege ve Akdeniz’de fetihlerde bulunması
B) Ticaret yollarını ele geçirmeye çalışması
C) Mora ve Arnavutluk’a sefer düzenlemesi
D) Balkanlar’da yayılma siyaseti izlemesi
E) Hint deniz seferlerini düzenlemesi

11- Aşağıdakilerden hangisi, Fatih Sultan Meh-met dönemine ait bir gelişme değildir?

A) İpek Yolu’nun kontrol altına alınması
B) Katoliklere karşı bir güç oluşturulması
C) Anadolu birliğinin kurulmaya çalışılması
D) Akdeniz’de kesin hakimiyet kurulması
E) Hristiyan devletlerin Anadolu’daki egemen-liğine son verilmesi

12- Aşağıdakilerin hangisi, Kırım’ın Osmanlılar tarafından alınmasının bir sonucu değildir?

A) İpek Yolu ticaretinin kontrol altına alınması
B) Ceneviz’in Karadeniz’deki üstünlüğüne son verilmesi
C) Orta Asya Türkleriyle doğrudan bağlantı ku-rulması
D) Kırım üzerindeki Ceneviz baskısının sona ermesi
E) Karadeniz ticaretinin Osmanlı kontrolüne geçmesi

13- Fatih’in aşağıdaki fetihlerinden hangisi, doğrudan Karadeniz üzerinde egemenlik kurmaya yönelik değildir?

A) İsfendiyaroğullarından Sinop’un alınması
B) Cenevizlilerden Amasra’nın alınması
C) Rumlardan Trabzon’un alınması
D) Venedik’ten Midilli Adası’nın alınması
E) Kırım Türklerinin Osmanlı’ya bağlanması

14- İstanbul’un fethinin aşağıdaki sonuçların-dan hangisi, Avrupa’da siyasi yapının değişmesinde doğrudan etkili olmuştur?

A) Bizans bilginlerinin İtalya’ya gitmesi
B) Barutun gücünün öneminin kavranması
C) Katoliklere karşı Ortodoksların korunması
D) Ceneviz’in ticari çıkarlarını kaybetmesi
E) Venedik’in İstanbul’da elçilik açması

15- XV. yüzyılda, Müslümanların İspanya’da kat-liama uğradıkları dönemde Osmanlılar Rumeli’de fetihlerle uğraşıyorlardı. Buna rağmen, gelişmelere seyirci kalmayan Osmanlı deniz-cileri, Müslümanların bir kısmını Afrika sahillerine ulaştırmayı başardılar. Ayrıca, Müslümanlarla aynı kaderi paylaşan Yahudileri de kurtararak, bir kısmını Osmanlı topraklarına yerleştiler.

Aşağıdakilerden hangisi, bu ifadelerden çı-karılabilecek bir yargı olamaz?

A) Osmanlı ülkesinde, diğer dinlerden olanlar özgürce yaşayabilmektedirler
B) Osmanlılar, baskıya uğrayanlara, din ayrımı gözetmeden yardım etmişlerdir
C) XV. yüzyılda Osmanlı ülkesindeki Yahudi nüfus sayıca artmıştır
D) İspanya’daki gelişmeler üzerine, Osmanlı-lar Balkanlardaki fetihleri durdurmuşlardır
E) Osmanlılar, baskıya uğrayanlara deniz yo-luyla yardım etmişlerdir

16- Fatih Sultan Mehmet döneminde, Cene-viz’den Amasra, İsfendiyar Beyliği’nden Sinop, Karaman Beyliği’nden Konya, Rumlardan ise Trabzon alınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu fetihlerle ulaşılmak istenen hedeflerden biri olamaz?

A) Kuzey Anadolu kıyılarını almak
B) Hristiyan halkı Anadolu’dan atmak
C) Anadolu’da Türk hakimiyetini tamamlamak
D) Anadolu halkının güvenliğini sağlamak
E) Anadolu Türk siyasi birliğini kurmak
17- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı – Memluk ilişkilerinin bozulmasına etki eden faktörlerden biri değildir?

A) Osmanlı’nın sınırlarını doğu yönünde geniş-letmesi
B) Memluk’un Cem Sultan’ı himaye etmesi
C) Osmanlı yönetimine karşı yeniçeri ve celali isyanlarının çıkması
D) Osmanlı’nın, Hicaz su yollarını onarma tekli-finin Memlukler tarafından reddedilmesi
E) Osmanlı’nın Dulkadir Beyliği üzerinde ha-kimiyet kurmaya çalışması
18- Fatih Sultan Mehmet’in aşağıdaki hedefle-rinden hangisi, Karaman Beyliği ve Akkoyunlu Devleti ile karşı karşıya gelmesinde en çok etkili olmuştur?

A) Ticaret yollarını ele geçirme
B) Anadolu’da egemenlik kurma
C) Kara ve deniz güçlerini geliştirme
D) Boğazların güvenliğini sağlama
E) Hazine gelirlerini artırma
19- Akkoyunlu Devleti’nin sınırlarını Orta Anado-lu’ya doğru genişletmesi Osmanlı Devleti ile karşı karşıya gelmesine ve Otlukbeli Sava-şı’nın çıkmasına neden olmuştur.

Buna göre, taraflar arasındaki mücadelenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkanlara açılma isteği
B) Ticaret yollarının denetimi
C) Anadolu’nun hakimiyeti
D) Gaza ve cihad düşüncesi
E) Mezhep farklılığı

20- Fatih döneminde, Karamanoğulları Beyli-ği’nde çıkan iç kargaşaya Osmanlı ve Akko-yunlu devletlerinin her ikisi de müdahale et-miştir.

Tarafların soruna müdahale etmedeki temel amaçları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu hakimiyetini ele geçirme
B) Memluklerin Anadolu’ya girmesini önleme
C) Karaman topraklarının bölünmesini önleme
D) Karışıklığın uzun sürmesini engelleme
E) Karamanla ticari ilişkileri geliştirme

21- Cem Sultan’ın, önce Rodos Şövalyeleri’ne, sonra Papa’ya sığınmasının yol açtığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin ekonomik durumunun bozulması
B) İmroz ve Taşoz adalarının elden çıkması
C) Balkanlar’da fetih hareketinin bir süre dur-ması
D) Devşirme kökenli devlet adamlarının bürok-raside etkinliğinin artması
E) Osmanlı’daki taht kavgasının bir dış sorun haline gelmesi

22- Aşağıdakilerden hangisi, Fatih döneminde, Kırım, Ege Adaları, Konya ve Karaman’ın alın-masındaki temel hedeflerden biri değildir?

A) Anadolu’nun siyasi birliğini kurmak
B) Karadeniz’i bir Türk denizi haline getirmek
C) İpek Yolu’nu bütünüyle denetim altına al-mak
D) Rusya’nın Balkanlara inmesini önlemek
E) Venedik ve Ceneviz’in denizlerdeki üstün-lüğüne son vermek
23- Aşağıdakilerden hangisi, Yavuz Sultan Se-lim’in, doğu ve güneye seferler düzenlemek-le ulaşmak istediği temel amaçlardan biri değildir?

A) Doğu Anadolu’ya egemen olmak
B) İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek
C) Hristiyan birliğinin kurulmasını önlemek
D) Doğu – Batı ticaretini kontrol etmek
E) Memluk Devleti’ni yıkmak

 

Cevaplar

1-            C

2-            D

3-            E

4-            A

5-            C

6-            B

7-            A

8-            B

9-            E

10-         E

11-         D

12-         C

13-         D

14-         B

15-         D

16-         B

17-         C

18-         B

19-         C

20-         A

21-         E

22-         D

23-         C

 

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.