Ana Sayfa / İNKILAP TARİHİ DERSİ / İnkılap Tarihi Ölçme - Değerlendirme / TBMM’nin Açılması Konu Kavrama Testi – 1

TBMM’nin Açılması Konu Kavrama Testi – 1

TBMM’nin Açılması Konu Kavrama Testi – 1

1- Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul Hükümeti galip devletlerin etkisi altına girmiş, millete karşı görevlerini yerine getiremez olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun bir sonucu değildir?

A) Anadolu’da bölgesel ve ulusal kongrelerin toplanması
B) Batı ve Güney Anadolu’da yöresel direniş hareketlerinin başlaması
C) Halkın İstanbul Hükümeti’ne olan güvenini yitirmesi
D) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı çıkması
E) Halkın Mustafa Kemal’in etrafında birleşmesi

2- Aşağıdakilerden hangisi, 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin öncelikli hedeflerinden biri değildir?

A) Milli egemenliği fiilen gerçekleştirme
B) Tüm ulusal güçleri birleştirme
C) Vatan topraklarını işgalden kurtarma
D) Kurtuluş Savaşı’nı tek merkezden yönetme
E) Devlet düzenini ve hukuk sistemini laikleştirme

3- Aşağıdakilerden hangisi, tüm ulusal güçleri birleştirmeye yönelik bir gelişme değildir?

A) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
B) Sivas Kongresi’nin toplanması
C) Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın imzalanması
D) Anadolu’da ulusal bir meclisin açılması
E) Düzenli ordunun kurulması

4- İşgallere karşı koyabilmek ve Türk milletini yeniden ayakta tutabilmek için düzenli bir ordunun kurulması zorunluydu. Fakat bunun için zamana ihtiyaç vardı. Bu süre içinde işgallerin yaygınlaşmasını engellemek ve direniş hareketlerini teşkilatlandırmak gerekiyordu.

Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan bu amacı gerçekleştirmeye yönelik bir gelişme değildir?

A) Havza Genelgesi ile protesto gösterileri düzenlenmesi
B) Amasya Genelgesi ile ulusal çapta örgütlenme sürecinin başlatılması
C) Londra Konferansı’nda son sözün TBMM delegelerine bırakılması
D) Erzurum Kongresi ile doğudaki güçlerin birleştirilmesi
E) Sivas Kongresi ile Kuva-i Milliye birlikleri arasında kumanda birliği sağlama sürecinin başlatılması

5- Anadolu’da, milli egemenliğe dayalı bir devletin fiilen kurulması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) Sivas Kongresi’nin toplanmasıyla
B) TBMM’nin açılmasıyla
C) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulmasıyla
D) İstiklal Marşı’nın kabulüyle
E) M. Kemal’e başkomutanlık görevinin verilmesiyle

6- TBMM’nin açılmasına zemin hazırlayan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
B) Ulusal derneklerin birleştirilmesi
C) Havza Genelgesi’nin yayımlanması
D) Erzurum Kongresi’nin toplanması
E) İstanbul’un işgal edilmesi ve Mebusan Meclisi’nin kapatılması

7- İlk TBMM’nin öncelikli hedefi vatanı düşman işgalinden kurtarmak olduğu için, Meclis içerisinde siyasal birliğin korunmasına önem verilmiştir.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisini bir süre geciktirdiği savunulabilir?

A) Meclis’te farklı grupların kurulmasını
B) Yeni devlet düzenine geçilmesini
C) Yeni bir anayasanın kabul edilmesini
D) Dış politika ile ilgili kararlar alınmasını
E) Diğer devletlerle siyasal ve ekonomik ilişkiler kurulmasını

8- Aşağıdakilerden hangisi, milli mücadelenin örgütlendirilmesi amacına yönelik bir gelişme değildir?

A) Milli direniş cemiyetlerinin tek çatı altında toplanması
B) Ulusal mücadeleyi yönetmek üzere Temsilciler Kurulu’nun kurulması
C) TBMM’nin Londra Konferansı’na temsilci göndermesi
D) Kuva-i Milliye birlikleri arasında kumanda birliği sağlanması
E) Tüm ulusun temsilcilerinden oluşan bir meclisin açılması

9- Anadolu’da ulusal bir meclis açmakla M. Kemal’in ulaşmaya çalıştığı en temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu’da çıkan isyanları dağıtma
B) Vatan topraklarını işgalden kurtarma
C) Padişah ve halifeyi tutsaklıktan kurtarma
D) Yunanlılarla anlaşma sürecini hızlandırma
E) Milli egemenliğe dayalı bağımsız bir devlet kurma

10- Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM’nin uluslararası siyasi ilişkilerde takip ettiği temel politika aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece demokratik ülkelerle ilişkiye geçme
B) Tüm anlaşma önerilerini reddetme
C) Ekonomik ilişkilere ağırlık verme
D) Eşitlik ve bağımsızlıktan taviz vermeme
E) Tüm Avrupa devletleriyle ilişkilerini kesme

11- Son Osmanlı Mebuslar Meclisi Misak-ı Milli kararlarını ilan edince, İtilaf Devletleri, bu kararları kendi çı-karlarına aykırı bularak İstanbul’u resmen işgal ettiler.

İtilaf Devletleri’nin bu girişimi öncelikle aşağıdakilerden hangisine yönelik bir harekettir?

A) Milli iradeyi ortadan kaldırmaya
B) Osmanlı ordusunu terhis etmeye
C) Karadeniz kıyılarını denetim altına almaya
D) Boğazları dünya ticaretine açmaya
E) Haberleşme araçlarına el koymaya

12- TBMM açıldıktan sonra, milli mücadeleyi yürüten kadro aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye öncelik vermiştir?

A) Saltanatın kaldırılmasına
B) Demiryollarının millileştirilmesine
C) Misak-ı Milli’nin gerçekleştirilmesine
D) Aşar vergisinin kaldırılmasına
E) Cumhuriyetin ilan edilmesine

13- Milli mücadele yıllarında, savaşın kazanılmasına öncelik verilerek, devrimlerin sonraya bırakılması, aşağıdakilerden hangisinin korunmaya çalışıldığının bir göstergesidir?

A) Mebusan Meclisi’nin varlığının
B) Siyasi birlik ve beraberliğin
C) Kuva-i Milliye’nin savunma dışı yetkilerinin
D) Kanun-i Esasi’nin idari hükümlerinin
E) İstanbul Hükümeti ile ilişkilerin

14- Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A) Milleti temsil eden tek kurumdur
B) Bütün yetkileri kendisinde toplamıştır
C) Meclis Hükümeti sistemine göre çalışmıştır
D) Güçler ayrılığı ilkesini benimsemiştir
E) Olağanüstü yetkilere sahiptir

15- Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM, bağımsızlığımızı tanıyan devletlerle dostluk ilişkileri kurmuş, toprakla-rımızdan çekilmek istemeyen devletlerle ise sonuna kadar savaşmıştır.

Bu bilgilere dayanarak;

I. İtilaf Devletleri’nin tüm anlaşma önerileri reddedilmiştir,
II. Eşitlik ve bağımsızlık ilkesinden taviz verilmemiştir,
III. Sadece, topraklarımızı işgal etmemiş devletlerle siyasal ilişki kurulmuştur,
IV: Bağımsızlığımızı tanıyarak işgalden vazgeçen güçlerle, uluslararası eşitliğe dayalı ilişkiler kurulması uygun görülmüştür

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız l B) I ve ll C) Yalnız ll   D) I ve lll E) Yalnız lV

16- 23 Nisan 1920’de açılan TBMM, öncelikle Meclis Hükümeti’ni kurarak faaliyete başlamıştır.

Hükümetin kurulmasına öncelik verilmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM’nin varlığını Anlaşma Devletleri’ne kabul ettirmek
B) Yeni Türk devletine işlerlik kazandırmak
C) İstanbul’daki milletvekillerinin Anadolu’ya geçmelerini çabuklaştırmak
D) İstanbul Hükümeti ile ilişkileri geliştirmek
E) Sevr Antlaşması’nın uygulanmasını engellemek

17- Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM’yi Osmanlı Mebuslar Meclisi’nden ayıran temel özelliklerden biri değildir?

A) Ulusal egemenliği koşulsuz olarak gerçekleştirmesi
B) Azınlıkların yer almadığı milli bir meclis olması
C) Üyelerinin halk tarafından seçimle belirlenmesi
D) Ulusal bağımsızlık mücadelesini yürütmesi
E) Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde toplaması

18- Son Osmanlı Mebuslar Meclisi, vatan topraklarının bütünlüğünü koruma amacıyla Misak-ı Milli kararları-nı almış; TBMM ise, bu kararları tüm Batılı devletlere benimsetmeyi ulusal bir hedef haline getirmiştir.

TBMM’nin Misak-ı Milli kararlarını ulusal hedef haline getirmesinin, Misak-ı Milli’nin en çok aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklandığı savunulabilir?

A) Uluslararası hukuka ve devletlerin eşitliği ilkesine uygun olması
B) Ulusal iradenin, ulusal bağımsızlık isteğinin bir yansıması olması
C) Kapitülasyonların uygulanmasına karşı bir tepki niteliği taşıması
D) Boğazları uluslararası ticarete açmayı öngörmesi
E) Doğudaki bazı illerin geleceğinin referandumla belirlenmesini öngörmesi

19- M. Kemal, ulusun geleceğiyle ilgili kararlar alırken, tek başına değil, ulusal iradeyle birlikte hareket et-meye özen göstermiş, heyet ya da meclis üyelerinin onayını almıştır.

Bu durum, M. Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Fikirlerini çevresindekilere anlatmadığının
B) İttihatçılarla iyi geçinmeye çalıştığının
C) Mandacıları kongrelere kabul etmediğinin
D) Demokratik bir tutum içerisinde olduğunun
E) Bölgesel derneklerin çalışmalarını desteklemediğinin

20- Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM’nin Kurtuluş Savaşı’nın sonuna kadar düzenli çalışmasını sağlayan faktörlerden biri değildir?

A) Vatanın kurtarılmasını her şeyin üstünde tutması
B) Ülke yönetimini elinde tutan tek organ olması
C) Güçler Birliği ilkesini benimsemiş olması
D) Yeni devlet düzenine geçmeyi sonraya bırakması
E) Farklı görüşteki milletvekillerini üyelikten atmış olması

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

2 Yorumlar

  1. Hocam merhaba öncelikle emeğinize sağlık .Soruları çok beğendim ancak cevapları nereden bulabiliriz ?

  2. Zelihakrbck

    Test hazırlayıp zahmet ediyorsunuz bari cvp yazsanız

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.