Türk-İslam Tarihi Testi Cevap Anahtarlı – Test 7

Ders: Tarih 9

Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi

Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü

Türk-İslam Tarihi Testi Cevap Anahtarlı​- Test 7

1. Türklerin Abbasilerle yakın ilişki kurmasında,
I. Fatımiler Devleti’nin kurulması
II. Abbasi halifelerinin Türk komutanlarını önemli görevlere getirmesi
III. Emeviler’in Türkleri köle olarak görmesi
IV. Talaş Savaşı’nda Türklerin Abbasilerle birlikte hareket etmesi
gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Yalnız I B) II ve III C) Yalnız IV
D) I, II ve III E) II ve IV

2. Avrupa Hunları, Avarlar, Tolunoğulları, Gazneliler gibi Türk toplulukları Türklerin çok az olduğu yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi.
Bu durum Türklerin hangi özelliğini ortaya koymaktadır?
A) Göçebe yaşantının yaygın olması
B) Örgütlenmedeki başarısı
C) Ordularının uzak yerlere gidebilmesi
D) Atlı askerlerin çoğunlukta olması
E) Savaşçılık özelliklerinin devam etmemesi

3. Gazneliler güçlü ordularıyla geniş toprakları fethetti ve düzenli bir şekilde yönetti. Çin’den Hindistan ve Avrupa’ya kadar uzanan bölgeler arasındaki ticaret Gazneliler Devleti ve halkı için büyük kazanç getiriyordu.
Bu bilgiye bakılarak, Gazneliler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Sınırların genişlediği
B) Orduya önem verildiği
C) Gümrük gelirlerinin arttığı
D) Ticaretin geliştirildiği
E) Tarımsal üretimin arttığı

4. Gaznelilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu devletin Türkler tarafından kurulduğunu kanıtlar?
A) Hükümdarlara sultan unvanı verilmesi
B) İslamiyet’in Hindistan’da yayılması
C) Yönetimde divan örgütünün oluşturulması
D) Saray ve orduda Türkçe konuşulması
E) Edebiyat dilinin Farsça olması

5. Karahanlılarda görülen,
I. Resmi dilin Türkçe olması
II. Adalet işlerinin kadılar tarafından yürütülmesi
III. Uygur alfabesinin kullanılması
IV. Posta teşkilatının kurulması
V. İslamiyet’in kabul edilmesi
gibi özelliklerden hangileri, bu devlet döneminde Türk kültürünün korunduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir?
A) Yalnız I B) II, IV ve V C) I ve III
D) II, III ve IV E) Yalnız III

6. Karahanlılarda Buğra Han zamanında Semerkant’ta yaptırılan medresede yatılı eğitim hizmeti verilen öğrencilere belli ölçüde de ekonomik yardım yapılmaktaydı.
Bu açıklamayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Eğitim kurumlarının gelişmesini sağlayıcı önlemler alınmıştır.
B) Devlet adamı yetiştirmek için eğitim kurumları açılmıştır.
C) Din ile devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.
D) Medrese mezunları devlet yönetiminde görev almamıştır.
E) Pozitif bilimlerle ilgili eğitim yapılmıştır.

7. Büyük Selçuklularda ordu komutanları ve atabeyler Türk idi. Buna karşın sivil yöneticiler, özellikle vergi işleriyle ilgilenen memurlar İranlılardan oluşuyordu.
Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın Selçuklular açısından ortaya çıkardığı sonuç olarak gösterilebilir?
A) Arapça’nın önem kazanması
B) Halifelerin Selçuklular üzerindeki etkisinin artması
C) Veraset sisteminin düzenlenmesi
D) Selçuklu ordusuna yeni güçlerin katılması
E) Türkmenlerin devlet yönetimine karşı ayaklanması

8. Tuğrul Bey, Büveyhoğullarının baskısı altında kalan Abbasi halifesinin yardım çağrısı üzerine Bağdat’a giderek halifeyi Büveyhoğullarının baskısından kurtardı. Abbasi halifesi Tuğrul Bey’e ‘doğunun ve batının sultanı” unvanını verdi.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Selçukluların Orta Asya’nın en güçlü devleti olmasına
B) Abbasilerin parçalanmasına
C) Selçukluların Abbasilerin devlet yönetiminde görev almasına
D) Büveyhoğullarının Fatimilerle ittifak kurmasına
E) Abbasilerin, Selçukluların siyasi hakimiyetini tanımasına

9. Büyük Selçuklular döneminde doğudan batıya doğru sırayla Cent, Nur, Nişabur, Rey ve Isfahan gibi kentler başkent olarak kullanılmıştır.
Bu bilgiye bakılarak Selçuklular ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Fetih politikası izledikleri
B) Başkentlik yapabilecek nitelikte kentler oluşturmadıkları
C) Doğudan batıya doğru ilerledikleri
D) Sık sık başkent değiştirdikleri
E) Başkentlerini fetih alanlarına yakın oluşturdukları

10. Büyük Selçuklu Devleti’nde fethedilen toprağın fethedenin malı olması, feodal beyliklerin oluşmasına neden olmuştur.
Bu durum devlet yapısında aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
A) Deneyimsiz kişilerin hükümdar olması
B) Bayındırlık işlerinin aksaması
C) Merkezi devlet yapısının oluşmaması
D) Fetihlerin yeterince yapılamaması
E) Dış ülkelerle ilişkilerin zayıflaması

11Bilgi : Orta Asya’da kurulan İslam öncesi Türk devletlerinde, Kut denilen ülkeyi yönetme yetkisinin Göktanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu anlayıştan dolayı “Devlet hükümdar ailesinin ortak malıdır.” düşüncesi gelişmiş ve sürekli veraset kavgaları yaşanmıştır. Durum : Veraset savaşları İslamiyet’in kabulünden sonra kurulan Karahanlılar ve Selçuklularda da görülmüştür.
Bilgi ve durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Türk devletlerinin tamamında göktanrı inancı benimsenmiştir.
B) İslamiyet Türk toplumlarının yaşam biçimini değiştirmiştir.
C) Veraset anlayışı İslam dininin özelliklerine uygundur.
D) İslamiyet Türk devletlerinin yönetim anlayışında esaslı bir değişiklik yapmamıştır.
E) Göktanrı inancı ile İslamiyet’in yönetim anlayışı aynıdır.

12. Karahanlılar döneminde Türk-İslam edebiyatına ait ilk önemli eserlerin yazılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Türkçenin resmi dil olarak kullanılması
B) Veraset sisteminin benimsenmesi
C) Ticarete önem verilmesi
D) Divan örgütünün kurulması
E) İkta sisteminin uygulanması

CEVAP ANAHTARI________
1. A 2. B 3. E 4. D 5. C 6. A 7. E 8. E 9. B 10. C 11. D 12. A

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Türk İslam Devletleri Testi – Test 6

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.