Türk İslam Devletleri Ünitesi Testi – Test 4

Ders: Tarih 9

Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi

Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü

Türk İslam Devletleri Ünitesi Testi- Test 4

1.      I.  Abbasilerden ayrılarak bağımsız devlet olmuştur.

 II.  Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir.

III.  Dönemlerinde halkın refah düzeyi, yükselmiştir.

Bu özelliklere sahip Türk – İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Akşitler

B)  Tolunoğulları

C)  Gazneliler

D)  Karahanlılar

E)  Büyük Selçuklu

 

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Devleti ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A)  Türkçe’yi resmi dil olarak kabul etmiştir.

B)  Satuk Buğra Han döneminde İslamiyet’i resmi din olarak benimsemiştir.

C)  Doğu ve Batı Karahanlılar olarak ikiye ayrılıp yıkılmıştır.

D)  Karluk, Yağma, Çiğil boyları tarafından kurulmuştur.

E)  Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir.

 

 

3.    Karahanlılar, Orta Asya’da ilk Müslüman Türk devleti olmaları nedeniyle Türk – İslam kültür ve medeniyeti denilen tarihi gelişmenin de temellerini attılar. Onlar çoğunluğu Türk olan bir bölgede kuruldular. Hakimiyet anlayışı, saray, merkez, taşra ve askeri teşkilatta tamamen Türklük özelliklerini korudular. Ancak adalet ve eğitim gibi konularda İslam esaslarını benimsediler.

Buna göre, Karahanlıların Türklük özelliklerini büyük ölçüde korumalarında hangi etkenin rol oynadığı söylenebilir?

A)  İslamiyetin yönetim ile ilgili kurallarını benimsemeleri

B)  İslamlaşma sürecine geç girmeleri

C)  İslam devletlerinden uzakta kurulmaları

D)  Türklerin yoğun olduğu bölgede kurulmaları

E)  Sürekli savaş halinde olmaları

 

 

4.      I.  İlk Türk-İslam devleti olması

 II.  Arapça ve Farsça’nın iyi bilinmemesi

III.  Yöneten ve yönetilenlerinin Türk olması

IV. İslamiyet’i resmi din olarak kabul etmesi

 V. İslam kültür ve uygarlığının iyi tanınmaması

Bu özelliklerinden hangisi Karahanlı Devleti’nde Türk kültür ve uygarlığının İslam uygarlığından daha etkili olduğunun kanıtı olamaz?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

 

 

5.    Aşağıdakilerden hangisi Gazne Devleti’nin yıkılma nedenlerinden biri değildir?

A)  Dandanakan Savaşı’nda alınan yenilgi

B)  Selçuklu saldırıları

C)  Gurluların saldırıları

D)  Başkent Gazne’nin yitirilmesi

E)  Gazneli Mahmut’un sultan olması

 

 

6.    Gazne Hükümdarı Mahmut Hindistan üzerine düzenlediği seferler, kazandığı başarılarla İslam dünyasında büyük ün kazanmış, zaman zaman Karahanlılar ile de savaşarak aldığı topraklarla ülkesinin sınırlarını genişletmiştir.

Buna göre Gaznelilerle ilgili olarak;

  I.  İslam dünyasında prestiji artmıştır.

 II.  Çağdaş anlamda ulus bilinci gelişmemiştir.

III.  Yayılmacı bir politika izlemiştir.

IV. Arap ve Fars kültüründen etkilenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  I ve II

B)  II ve III

C)  Yalnız IV

D)  III ve IV

E)  II, III ve IV

 

 

7.    Selçuklu Lideri Tuğrul Bey, Gazne Devleti ile yaptığı Serahs Savaşı’yla aldığı Nişabur’da adına hutbe okutmuştur. Bir süre sonra da Abbasi halifesi Nişabur’a elçi göndererek Tuğrul’un hükümdarlığını tanımıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)  Gazne Devleti yıkılmıştır.

B)  Abbasi Devleti’nin gücü artmıştır.

C)  Büyük Selçuklu Devleti’nin temeli atılmıştır.

D)  Türk-İslam uygarlığı başlamıştır.

E)  Anadolu’da Selçuklu fetihleri başlamıştır.

 

 

8.    Pasinler Savaşı’ndan sonra Tuğrul Bey ile Bizans’ın imzaladığı antlaşmanın bazı koşulları şunlardır:

–    Emeviler döneminde İstanbul’da yaptırılan cami ve medrese onarılacak.

–    Anadolu’da Fatimi halifesi adına okutulan hutbe, Abbasi halifesi ve Selçuklu sultanı adına okutulacak.

Buna göre;

  I.  Bizans, Selçukluların üstünlüğünü kabul etmiştir.

 II. Bizans, sınırlarını genişletmiştir.

III.  Selçuklular, Bizans’ın başkentinde bazı haklar elde etmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

 

9.    –    Büyük Selçuklu Devleti’nin Malazgirt Savaşı’nı kazanması ile Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamış, bu durum Haçlı Seferlerine yol açmıştır.

–    Osmanlıların Edirne’yi fethetme­siyle Balkan kapıları Türklere açılmış, bunun üzerine Osmanlılara karşı Haçlı Savaşları başlamıştır.

Bu iki bilgiye göre;

  I.  Haçlı Seferleri Türklerin batı yönündeki ilerlemesini durdurmaya yöneliktir.

 II.  Haçlı Seferleri Selçuklulara ve Osmanlılara karşı olarak iki dönemde düzenlenmiştir.

III.  Önceleri Türkleri Anadolu’dan atmayı amaçlayan Haçlı Seferleri daha sonra Balkanlardan atmaya yönelmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  Yalnız I

D)  I, II ve III

E)  Yalnız II

 

 

10.  Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasına yol açan dış nedendir?

A)  Oğuzların ayaklanması

B)  Saltanat kavgalarının yoğunlaşması

C)  Devlet otoritesinin zayıflaması

D)  Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmesi

E)  Karahitaylılarla yapılan Katvan Savaşı’nın kaybedilmesi

 

 

11.  Türk – İslam devletleri resmi politikalarını belirlerken öncelikle halkın ihtiyaçlarını karşılamayı ve ülke yönetimini kolaylaştırmayı amaçlamışlardır.

Buna göre;

  l.  Eyalet sisteminin uygulanması

 II.  Fethedilen toprakların halka dağıtılması

III.  Arapça ve Farsça'nın ortak dil olarak kullanılması

uygulamalarından hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

A)  Yalnız l

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D) l ve II

E) l, II ve III

 

 

12.  Büyük Selçuklu Devleti'nin;

  I.  Yönetimde yaygın olarak İranlı devlet adamlarına yer vermeleri

 II.  Türkçe'yi resmi dil olarak kullanmamaları

III.  Göçebe Oğuzlardan asker olarak yararlanmaları

IV. Anadolu'da ilk Türk fetihlerini başlatmaları

özelliklerinden hangileri ulusal devlet anlayışına ters düşer?

A)  I ve III

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

 

 

13.  Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında etkili olan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde I. de verilen II. de verilenin nedeni değildir?

 

I.

II.

A)

Devlet hanedanın ortak malı anlayışı

Taht kavgalarının yoğunlaşması

B)

Batinilerin olumsuz etkinlikleri

Nizamülmülk’ün öldürülmesi

C)

Türkmenlerin küstürülmesi

Abbasi halifesinin yıkıcı çalışmaları

D)

Merkezi otoritenin zayıflaması

Bağımsız atabeyliklerin kurulması

E)

Karahitaylıların saldırması

Katvan Savaşı

 

 

14.  Büyük Selçuklu Devleti'nin bazı özellikleri şunlardır:

  I.  Yönetimde yaygın olarak İranlı devlet adamlarına yer vermeleri

 II.  Türkçe'yi resmi dil olarak kullanmamaları

III.  Göçebe Oğuzlardan asker olarak yararlanmaları

IV. Anadolu'da ilk Türk fetihlerini başlatmaları

Bunlardan hangileri ulusal devlet anlayışına ters düşen özelliklerdir?

A)  I ve III

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

 

 

15.    I. Yeni idari ve askeri örgütlerin kurulması

 II.  Çok uluslu devlet yapısının oluşması

III.  Ülke üzerinde otorite kurma gereksiniminin artması

IV. Eyalet örgütlenmesinin yapılması

 V. Saray ve ordunun Türkçe konuşması

Yukarıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun geniş bir coğrafyaya egemen olmasının yarattığı sonuçlardan biri değildir?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

 

 

16.  Cengiz Han, Moğol İmparatorluğu’nun kurucusudur.

Bu yargıya Cengiz Han’ın;

  I.  Bütün Moğol boylarını bir bayrak altında birleştirmesi

 II.  Kuzey Hindistan’ı işgal etmesi

III.  Turfan Uygurları Devleti’ne son vermesi

etkinliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

A)  I ve II

B)  Yalnız I

C)  II ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

 

 

17.  Dünyanın en meşhur mimari eserlerinden biri sayılan ve Babür hükümdarı Şah Cihan tarafından inşa ettirilen türbe aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tac Mahali

B)  Ayasofya

C)  Mescid-i Aksa

D)  Ataka Han Türbesi

E)  Yeşil Türbe

 

 

18.  Timur İmparatorluğu döneminde yetişmiş ünlü astronomi bilginleri aşağıdakilerden hangileridir?

A)  Piri Reis – Ali Şir Nevai

B)  Uluğ Bey – Ali Kuşçu

C)  Şeyh Bedreddin – Uluğ Bey

D)  Ali Kuşçu – Aksemseddin

E)  Ali Şir Nevai – Hüseyin Baykara

 

 

19.  –    Memlüklarda her emir sultan olma hakkına sahiptir.

–    Osmanlı Devleti’nde padişahlık babadan oğula geçer.

Memlük ve Osmanlı’daki bu veraset sis-temleri diğer Türk – İslam devletlerindeki aşağıdaki hangi uygulamanın yerini almıştır?

A)  Devletin boylar fedarasyonu olarak örgütlenmesinin

B)  Devletin hükümdar ailesinin ortak malı olarak kabul edilmesinin

C)  Merkezi monarşi yönetiminin benimsenmesinin

D)  Padişahın kardeşlerini öldürtme hakkına sahip olmasının

E)  Halkın yönetiminde söz sahibi olmasının

 

 

20.    I.  Doğudaki Karahitaylılar, batıdaki Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır.

 II.  Abbasi halifelerini korumuştur.

III.  Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili olmuştur.

Yukarıdaki özellikleri taşıyan Türk devletleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 

I

II

III

A)

Akşitler

Gazne

Büyük Selçuklu

B)

Karahanlı

Gazne

Büyük Selçuklu

C)

Anadolu Selçuklu

Büyük Selçuklu

Osmanlı

D)

Memluk

Eyyübi

Gazne

E)

Gazne

Akkoyunlu

Büyük Selçuklu

 

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Türk-İslam Tarihi Testi Cevap Anahtarlı – Test 7

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.