İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Genel Tekrar Testi- Test 6

Ders: Tarih 9

Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi

Konu: İslam Tarihi ve  Uygarlığı Ünitesi Test Çözümü

İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Genel Tekrar Testi- Test 6

1.    İslamiyetten önce Arap Yarımadası’nda kurulan Seba, Himyeri, Nebatiler, Gassaniler ve Main devletlerinin hiçbirisi tam olarak Arap Yarımadası’na hakim olmamışlardır.

Buna göre Arap Yarımadası’nda;

  I.  Kültürel çeşitliliğin olduğu

 II.  Cami mimarisinin görülemediği

III.  Siyasal Birliğin kurulamadığı

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız III

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  I ve III

E)  I, II ve III

 

 

2.    İslamiyet kısa sürede Mekke’deki köleler ve yoksul halk arasında yayılmaya başlamış; ancak Kureyş kabilesi dini ve ekonomik üstünlüklerini kaybetmemek için Hz. Muhammed’i engellemeye ve Müslümanlara baskı yapmaya başlamışlardır.

Buna göre;

  I.  İslamiyet’te sınıf farklılığı yoktur.

 II.  Mezhep farklılıkları ortaya çıkmıştır.

III.  Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I ve III

B)  Yalnız II

C)  Yalnız I

D)  II ve III

E)  I, II ve III

 

 

3.    Putperest Mekkelilerin Medine'deki Müslümanların varlığını kabul ettiğini gösteren en önemli kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Hudeybiye Antlaşması'nı imzalamaları

B)  Kabe'deki putları ziyaret etmeleri

C)  Medinelilerle Hendek Savaşı'nı yapmaları

D)  Müslüman olmak isteyenleri engellemeleri

E)  Müslümanların hac ziyaretine karşı çıkmaları

 

 

4.    Mekkelilerin baskısı üzerine Medine’ye göç eden Müslümanlar;

–    Yahudilerle vatandaşlık antlaşmasını yaptılar,

–    Mekkelilerle yaptıkları Bedir Savaşı’nı kazandılar,

–    Şam ticaret yollarının denetimini ele geçirdiler.

Bu bilgilere bakılarak;

  I.  Müslümanlar Medine’de siyasal ve askeri bir güç oluşturmuşlardır.

 II.  Müslümanlar ekonomik yönden gelişmeye yönelik girişimlerde bulunmuşlardır.

III.  İslam tarihinin cumhuriyet dönemi başlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  I ve III

 

 

5.    628’de imzalanan Hudeybiye Antlaşmasına göre;

–    Her iki taraf 10 yıl boyunca savaşmayacak

–    Mekkelilerden reşit olmayıp velisinin iznini almadan Medine’ye sığınanlar geri iade edilecek, Medine’den Mekke’ye geçenler iade edilmeyecek kararı alınmıştır.

Buna göre, Hudeybiye Antlaşması ile ilgili;

  I.  Mekkeliler, Müslümanların varlığını hukuken tanımıştır.

 II.  Müslümanların zararına gibi görünse de, yararına olmuştur.

III.  İslam devleti kurumsallaşma çalışmalarına başlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  I ve III

C)  Yalnız II

D)  I ve II

E)  Yalnız III

 

 

6.    Mekkelilerin baskı ve işkenceleri artınca Müslümanların yaptığı ilk hicret nereye olmuştur?

A)  Medine’ye

B)  Habeşistan’a

C)  Tebüğe

D)  Yemen’e

E)  İran’a

 

 

7.      I.  Bedir

 II.  Mute

III.  Hendek

IV. Hayber

Hz. Muhammed dönemine ait yukarıdaki savaşlardan hangileri Mekkelilerle yapılmıştır?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

 

 

8.    Mekkeliler ile yapılan Bedir Savaşı’nı Müslümanlar kazanmıştır. Hz.Muhammed savaşta ele geçirilen ganimetin beşte birini hazineye ayırdıktan sonra kalanını savaşa katılanlar arasında paylaştırmıştır.

Hz.Muhammed’in bu uygulaması için

  I.  Savaşa katılımı özendirme amaçlanmıştır.

 II.  İslam savaş hukukunun temeli atılmıştır.

III.  Düzenli ordu kurulmuştur.

yargılarından hangileri söylenemez?

A)  Yalnız I

B)  I ve III

C)  I ve II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

 

9.    Hz. Ebubekir dinden dönenlerle, yalancı peygamberlerle mücadele ederek siyasi birliği yeniden sağladı.

Böylece Hz. Ebubekir;

  I.  İslam devletinin ikinci kurucusudur.

 II.  Devleti dağılmaktan kurtarmıştır.

III.  İslam Devleti’nin dini ve siyasi etkinliğini yeniden sağlamıştır.

durumlarından hangilerini gerçekleştirmiştir?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  I, II ve III

D)  Yalnız II

E)  II ve III

 

 

10.  Hz. Ebubekir döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki etkinliklerden hangisi İslamiyet'in anlaşılması, yorumlanması ve uygulanmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?

A)  Sahte peygamberlerin ortadan kaldırılma-sı

B)  Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi

C)  Bizans ile Ecnadeyn Savaşı’nın yapılması

D)  İslam dininin Arabistan dışına yayılması

E)  Dinden dönen Arap kabilelerinin tekrar Müslüman yapılması

 

 

11.  Hz. Ömer döneminden itibaren İslam devleti Arabistan dışında büyümeye başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu büyümeye bağlı olarak ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

A)  Eyalet örgütlenmesinin başlaması

B)  Kuran’ın kitap haline getirilmesi

C)  Kadılık kurumunun oluşturulması

D)  Değişik kültürlerin etkisinde kalınması

E)  Askeri örgütlenmelerin yapılması

 

 

12.  Dört Halife Dönemi’nde;

  I.  Arabistan dışında İslamiyet yayılmıştır.

 II.  İslam tarihinin Cumhuriyet dönemidir.

III.  İlk yönetim örgütlenmesi yapılmıştır.

IV. Mezhepler ortaya çıkmıştır.

 V. Kur’an önce kitap haline getirilmiş, sonra çoğaltılmıştır.

gelişmelerinden hangisi halifeliğin saltanatla el değiştirmediğinin kanıtı olarak gösterilebilir?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

 

 

13.  Endülüs Emevileri, III. Abdurrahman’dan itibaren halifelik ünvanını kullanmışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)  Endülüs Emevilerinin hoşgörülü yönetim politikası uyguladıklarının

B)  İslam Medeniyetinin oluşmasında dünya kültürlerinin etkisi olduğunun

C)  Çeşitli toplum ve ulusların İslamiyet’i farkı yorumladıklarının

D)  Endülüs Emevilerin İslam kültürünü Avrupa’ya taşıdıklarının

E)  İslam dünyasında siyasal birliğin olmadığının

 

 

14.  Emeviler döneminde Arap olan Müslümanlar ayrıcalıklı olurken Arap olmayan Müslümanlar azatlı köle (mevali) olarak kabul edilmişlerdi. Bu ayrıma son veren Abbasiler tüm Müslümanları eşit hale getirmişlerdir.

Bu bilgiye dayanarak;

  I.  Emevilerde Arap milliyetçiliği, devlet politikası Abbasilerde ümmetçilik olmuştur.

 II.  Abbasiler döneminde İslamiyet’e katılım artmıştır.

III. Emevilerde halifeliğin saltanata dönüşmesinin ön koşulları hazırlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  Yalnız I

B)  I ve III

C)  I ve II

D)  I, II ve III

E)  Yalnız III

 

 

15.  Emeviler, Cebelitarık Boğazı’nı geçerek Kadiks Savaşı’yla İspanya’yı ele geçirmiş, ancak Fransa egemenliği için Franklarla yaptıkları Puvatya Savaşı'nda yenilmişlerdir. Puvatya, Avrupa'da Müslüman Arapların ulaştığı son yer olmuştur.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)  Emeviler fetih politikasına önem vermişlerdir.

B)  Avrupa'da ilk İslam fetihleri Emevilerle gerçekleşmiştir.

C)  Müslümanların Avrupa'da ele geçirdikleri ilk ülke İspanya'dır.

D)  İslamiyet'in Avrupa'da yayılması Puvatya Savaşı ile sona ermiştir.

E)  İslam dünyasında ilk fetihler Emevilerle başlamıştır.

 

 

16.  Abbasiler döneminde Arap milliyetçiliği politikası terk edilmiştir.

Buna göre, Abbasilerle ilgili;

  I.  Bütün uluslara eşit davranıldığı

 II.  Ümmetçi uygulamaların kaldırıldığı

III.  Devlet kademelerinde arap olmayanlara da görev verildiği

yorumlarından hangileri yapılamaz?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

 

17.  Abbasi Devleti’nin aşağıdaki özelliklerin-den hangisi devletin yıkılmasında etkili olmuştur?

A)  Frank Krallığı ile ittifak kurulması

B)  Pozitif bilimlerde ilerlemeler sağlanması

C)  Araplar ve Arap olmayan Müslümanlar ayrımına son verilmesi

D)  Gayrimüslimlere Kudüs’ü serbestçe ziyaret etme hakkının verilmesi

E)  Türk asıllı komutanların ve valilerin bulundukları bölgeyi kendi kontrolleri altında tutabilmesi

 

 

18.  Abbasilerde Emir-ül ümera denilen valiler zamanla bağımsızlıklarını ilan ederek kendi adlarını taşıyan devletler kurmuşlardır.

Bu durum;

  I.  Merkezi devlet otoritesinin zayıflaması

 II. Abbasi siyasal birliğinin bozulması

III.  Abbasi Devleti’nin yıkılma sürecine girmesi

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A)  Yalnız I

B)  I, II ve III

C)  I ve II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

 

19.  Müslüman Araplar İspanya’da Endülüs Emevi Devleti’ni (756 – 1032) Beni Ahmer Devleti’ni (1230 – 1492) kurmuşlardır.

Buna bakılarak;

  I.  Müslüman Araplar yayılmacı bir politika izlemiştir.

 II.  İslam uygarlığı Avrupa’yı da etkilemiştir.

III.  İslam uygarlığı yalnızca bir Arap uygarlığıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  I ve II

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  II ve III

E)  I, II ve III

 

 

20.  “Kur’an Müslümanlara yalnız din ve iman değil, hukuk da getirmiştir. Araplar Kur’an sayesinde yeni bir din ve hukuk etrafında birleşmişlerdir.”

Buna göre;

  I.  Laik

 II.  Teokratik

III.  Meşrutiyet

IV. Cumhuriyet

özelliklerinden hangileri İslam Devleti’nin niteliğini ortaya koyar?

A)  I ve II

B)  Yalnız II

C)  II, III ve IV

D)  Yalnız III

E)  III ve IV

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

İslam Tarihi Testi – Test 3

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: İslam Tarihi ve  Uygarlığı Ünitesi …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.