İlk Çağ Uygarlıkları Testi ve Cevapları

İlkçağ Uygarlıkları Testi

Ders : Tarih 9

Ünite : Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi  Test Çözümü

Konu : İlkçağ Uygarlıkları Testi

 

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI – II

1. Makedonya Kralı Büyük İskender, Persler üzerine yaptığı Asya Seferi'yle;

– Pers İmparatorluğu'nu yıkmıştır.

– Mısır, Anadolu, Mezopotamya ve iran'ı ele geçirmiştir.

– Kendi adıyla anılan birçok şehir kurmuştur.

Buna göre, Büyük İskender ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ordusunun güçlü olduğuna

B) Farklı uygarlıkları bünyesinde topladığına

C) Fethettiği bölgelerde kalıcı olmaya çalıştığına

D) Yayılmacı politikalar izlediğine

E) Toplumların bağımsızlığına saygı gösterdiğine

2. Askeri bir devlet olarak kurulan Romalılar, zamanla bilim ve sanatta çok ileri gitmiş ve bugünkü Avrupa medeniyetinin temellerini atmışlardır.

Yalnız bu görüşe göre, Romalılar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişlerdir.

B) Latin Alfabesi'ni düzenlemişlerdir.

C) On iki Levha Kanunlarını hazırlamışlardır.

D) Evrensel değerler ortaya koymuşlardır.

E) Doğu-Batı olarak ikiye ayrılmışlardır.

3. İlkçağ'da demokrasi uygulamalarının en çok geliştiği uygarlıklar Yunan ve Roma'dır.

Buna göre;

I. özgür düşünce ortamı sağlanmıştır.

II. Demokrasinin gelişmesinde ihtiyaçların da rolü olmuştur.

III. Günümüzdeki egemenlik anlayışlarının temelleri atılmıştır.

yargılarından hangileri savunulabilir?

A) Yalnız I                 B) Yalnız II                C) I ve II

D) I ve III                   E) I, II ve III

4. I. Tanrıya hesap vereceklerine inanan Hitit kralları, objektif tarih yazıcılığını başlatmış oldular.

II. Gök cisimlerini kutsal kabul eden Sümerler, Ay'ın hareketlerini inceleyerek takvim biliminde gelişmişlerdir.

Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Dini inanışlar bilimsel gelişmelere ortam hazırlamıştır.

B) Astronomi çalışmaları yapılmıştır.

C) Günümüz medeniyeti toplumların ortak mirasıdır.

D) İhtiyaçlar bilimin gelişmesinde etkilidir.

E) Anadolu'da mezar mimarisi gelişmiştir.

5. Roma uygarlığında;

– Senato denilen bir meclis kurulmuştur.

– Halk yönetime katılmaya başlamıştır.

– Halkın istemediği kişiler yönetimde etkili olmamıştır.

Bu gelişmelere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Monarşik yönetimin etkinliğinin arttığı

B) Sınıf ayrımlarının sona erdiği

C) Senato'nun yetkilerinin azaldığı

D) Halk iradesine önem verildiği

E) Roma sınırlarının genişlediği

6. Hint uygarlığında geçerli olan kast sistemi, doğuştan sahip olunan sınıflar grubudur. Her sınıftaki insanların hakları belli olup değişmezdi.

Bu sistemde;

– Brahmanlar (rahipler)

– Kşatriyalar (yönetici sınıf ve askerler)

– Vaysiyalar (tüccarlar ve esnaflar)

– Sudralar (işçiler) gibi sınıflar mevcuttu.

Bu sistemin,

I. milli birlik ve beraberlik,

II. siyasi bütünlük,

III. millet olma bilinci

durumlarından hangilerinin oluşmasını engellediği savunulamaz?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II        E) II ve III

7. Romalılar, Anadolu'yu ele geçirince ulaşımı kolaylaştırmak için yollar ve köprüler yaptırmışlardır. Ayrıca stadyumlar, tiyatrolar, belediye binaları, hamamlar, kütüphaneler ve agora denilen meydanlar da yaptırmışlardır.

Yalnız bu bilgiye göre Romalılar ile ilgili;

I. Siyasi otorite için bayındırlık çalışmalarına önem vermişlerdir.

II. Anadolu'nun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamışlardır.

III. Anadolu'yu, Ortadoğu'nun en önemli kültür merkezi haline getirmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II        E) II ve III

8. Roma medeniyetinde, patrici-plep çatışması On İki Levha Kanunlan'nın yapılmasına ortam hazırlamıştır. Yunan medeniyetinde Klistenes, halk ile asiller arasındaki eşitsizliği gidermek için kanunlar yapmış ve halk meclisini açmıştır.

Yukarıdaki gelişmeler birlikte dikkate alındığında, ulaşılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal çatışmalar yeni hukuksal düzenlemeleri ortaya çıkarmıştır.

B) Sosyal sınıflaşmalara son verilmiştir.

C) Demokratik yönetimlere son verilmiştir.

D) İki ülkenin kanunları birbirinin tamamlayıcısıdır.

E) Çok partili yönetimler kurulmuştur.

9. İyonyalıların bilim ve sanatta ileri gitmelerinde,

I. düşünce özgürlüğüne sahip olmaları,

II. kolonicilik yapmaları,

III. Avrupa kökenli bir toplum olmaları

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II        E) II ve III

10. Eskiçağ Yunan şehir devletlerinde; devlet yönetiminde halkın söz sahibi olmasına ve bu konuda kanunlar yapılmasına önem verilmiştir.

Bu bilgilere göre;

I. Bilimsel gelişmelere uygun bir ortam vardır.

II. Siyasi birlik güçlendirilmiştir.

III. Demokrasi yönetiminin temelleri atılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I                 B) Yalnız II                C) Yalnız III

D) I ve III                   E) II ve III

11. İlkçağ Yunan toplumunun önemli yöneticileri arasında yer alan Solon; borç yüzünden doğan köleliği kaldırmış, köylülerin tüm borçlarını silmiştir. Solon'dan sonra başa geçen Klistenes ise, soylulardan oluşan Dört Yüzler Meclisi'ni kapatarak halkın seçtiği Beş Yüzler Meclisi'ni açmıştır.

Buna göre;

I. Sınıf farklılıkları kaldırılmıştır.

II. Demokratik uygulamalar görülmüştür.

III. ilahi olmayan bir egemenlik anlayışı benimsenmiştir.

yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I                 B) Yalnız II                C) I ve II

D) II ve III                 E) I, II ve III

12. Mısır medeniyetinde, tanrı-kral firavunların katı bir mutlakıyet yönetimi uygulaması ve özgür düşüncenin olmamasına rağmen, önemli bilimsel çalışmalar yapılmıştır.

Yukarıdaki bilgilere göre özgür düşüncenin olmadığı Mısır medeniyetinde, önemli bilimsel çalışmalar yapılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilimsel çalışmaları Firavunların başlatması

B) Etkileşime kapalı olunması

C) ihtiyaçların karşılanmak istenmesi

D) Diğer medeniyetlerden geri kalınmış olması

E) Köle gücünden yararlanılması

13. Romalılar ele geçirdikleri topraklarda yol ve köprüler yapmalarına rağmen, bu bölgelere yerleşmemişlerdir.

Yalnız bu bilgilere göre, Romalılar ile ilgili;

I. Kültürel özelliklerini koruyamamışlardır.

II. Roma kültürü yaygınlaşmıştır.

III. Ele geçirdikleri bölgelerin bağımsızlığına önem vermişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I     B) I ve II        C) I ve III

D) II ve III     E) I, II ve III

14. İlkçağ'da Yunanistan'da serbest düşünce ortamının oluşması, aşağıdakilerden hangisinin gelişimine daha çok katkı sağlamıştır?

A) Bilim ve sanatın

B) Zanaatçılığın

C) Ticaretin

D) Olimpiyat oyunlarının

E) Tarımsal faaliyetlerin

 

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI – II

1. E     2. D     3. E     4. E     5. D

6. B     7. D     8. A     9. D     10. B

11. A   12. C   13. C   14. A

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları -2

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları -2   1- Yunan şehir devletlerinde, zamanla güçlenen …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.