Beylikten Devlete Testi – 10

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testleri Çözümü

 

Beylikten Devlete Ünitesi Konu Testi –  Test 10

1.      

I.  Avrupa’da Yüzyıl Savaşları’nın yaşanması

 II.  Osmanlı’da sağlam kurumların bulunması

III.  Beyliklerin Osmanlı’ya destek vermesi

Özelliklerinden hangileri Osmanlı’nın Fetret dönemindeki otorite boşluğundan büyük zararlar görmeden çıkmasında etkili olmuştur?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız III

C)  I ve III

D)  II ve III

E)  I ve II

 

 

2.    Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)  I. Kosova

B)  Niğbolu

C)  Ankara

D)  Çirmen

E)  Koyunhisar

 

 

3.    Venediklilerle Osmanlılar arasındaki ilk deniz savaşı aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

A)  Orhan Bey

B)  I. Mehmet

C)  II. Murat

D)  Yıldırım Beyazıt

E)  II. Mehmet

 

 

4.    Osmanlı tarihindeki ilk sosyal nitelik taşıyan ayaklanma aşağıdakilerden hangisi dönemine rastlar?

A)  I. Mehmet

B)  I. Murat

C)  Yıldırım Beyazıt

D)  II. Murat

E)  Osman Bey

 

 

5.      I.   Osmanlı yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

 II.  Anadolu’da Türk beylikleri kuruldu.

III.  Türklerin batıya ilerleyişi durdu.

Yukarıdakilerden hangileri Ankara Savaşı’nın sonucu için söylendiğinde doğru olur?

A)  I ve II

B)  Yalnız II

C)  I, II ve III

D)  Yalnız I

E)  II ve III

 

 

6.    Anadolu’da Türk siyasal birliğini sağlamaya çalışan Osmanlı peç çok beyliği egemenliği altına almasına rağmen bir süre sonra bu beylikler yeniden kurulmuştur.

Anadolu’da, Türk beyliklerinin yeniden kurulmasına neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Kosova Savaşı

B)  Ankara Savaşı

C)  Sırpsındığı Savaşı

D)  Koyunhisar Savaşı

E)  Niğbolu Savaşı

 

 

7.    Ankara savaşından sonra Balkanlarda Osmanlı Devleti önemli bir kayba uğramamıştır.

Bu durumun nedeni;

  I.  Balkanlardaki halkın Osmanlı yönetiminden memnun olması

 II.  Şeyh Bedrettin’in çalışmaları

III.  Karamanoğullarının Osmanlı’ya yardım etmesi

yukarıdakilerden hangileridir?

A)  I ve III

B)  Yalnız II

C)  I ve II

D)  Yalnız I

E)  II ve III

 

 

8.    Aşağıdakilerden hangisi Fetret Devri’nin özeliklerinden değildir?

A)  Anadolu’da güvenliğin bozulması

B)  Merkezi otoritenin sarsılması

C)  Devletin dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kalması

D)  Taht kavgasının yaşanması

E)  İstanbul’un kuşatılması

 

 

9.    Ankara Savaşı'ndan sonra yaşanan Fetret Dönemi'ne (1402-1413) ait aşağıdaki özelliklerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasını tamamlayamadığının kanıtı olarak gösterilemez?

A)  Anadolu Türk siyasal birliğinin bozulması

B)  Aynı anda üç şehzadenin padişahlığını ilan etmesi

C)  Devlet otoritesinin zayıflaması

D)  Balkanlarda fetihlerin durması

E)  Musa Çelebi'nin İstanbul'u kuşatması

 

 

10.  Ankara Savaşı’ndan sonra Timur,

–    Anadolu’da Türk beyliklerinin yeniden kurulmasını sağladı.

–    Yıldırım Bayezit’in oğullarının ayrı bölgelerde hükümdarlık sürmesine izin verdi.

Timur’un bu tutumunun;

  I.  Anadolu’da Osmanlı siyasal birliğini bozma

 II.  İslam dünyasının liderliğini ele geçirme

III.  Osmanlı merkezi otoritesini zayıflatma

IV. Anadolu’yu topraklarına katma

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

 

 

11.  Osmanlı Devleti’nde, taht mücadelelerinin yaşandığı Fetret Devri hangi savaşın sonucudur?

A)  Ankara

B)  Niğbolu

C)  Maltepe

D)  Koyunhisar

E)  I. Kosova

 

 

12.  Kuruluş Dönemi’nde “Anadolu Siyasi Birliği” aşağıdaki hangi savaş sonunda bozulmuştur?

A)  I. Kosova

B)  Ankara

C)  Sırpsındığı

D)  Niğbolu

E)  II. Kosova

 

 

13.  Ankara Savaşı’nın (1402) sonuçlarıyla ilgili olarak;

  I.  Balkanlardaki fetihler kolaylaştı.

 II.  Fetret Devri başladı.

III.  İstanbul’un alınması gecikti.

IV. Sömürge faaliyetleri hızlandı.

yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?

A)  I ve II

B)  II ve III

C)  I ve IV

D)  II ve IV

E)  III ve IV

 

 

14.  Ankara bozgunundan sonra başlayan taht kavgalarında şehzadeler Bizans'a, Sırbistan'a, Eflak'a, Arnavut beylerine arazi ve kentler vermişlerdir. Çelebi Mehmet ise kardeşi Mustafa'nın serbest bırakılmaması için Bizans'a para ödemeyi kabul etmiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)  Merkezi otoritenin güçlü olduğuna

B)  Anadolu'da siyasi birliğin kurulduğuna

C)  Bizans'la iyi ilişkiler kurulduğuna

D)  Tahtı ele geçirebilmek için şehzadelerin komşu devletlere ödün verdiğine

E)  Kardeş katlinin yasallaştığına

 

 

15.  I. Mehmet Osmanlı devletinin ikinci kurucusu olarak kabul edilir.

Bu durumun nedeni;

  I.  Devleti yıkılmadan kurtarması

 II.  Venediklilerle deniz savaşı yapması

III.  Anadolu’da Türk siyasi birliğini yeniden sağlaması

yukarıdakilerden hangileri olamaz?

A)  Yalnız II

B)  I ve III

C)  I, II ve III

D)  Yalnız I

E)  II ve III

 

 

16.  Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi Osmanlının kuruluş döneminde yaşanmıştır?

A)  Baba İshak

B)  Kalenderoğlu

C)  Baba Zünnun

D)  Şahkulu

E)  Şeyh Bedrettin

 

 

17.  Kuruluş Dönemi'nde I. Mehmet, Fetret Dönemi'ne son verip siyasal birliği sağlayınca kardeşinin ayaklanması ile karşılaşmış, yenilen Mustafa Çelebi Bizans'a sığınmıştır. II. Murat tahta geçince Bizans, Mustafa Çelebi'yi bir kez daha iktidar mücadelesine sokmuştur.

Buna göre;

  I.  Bizans saltanat kavgalarına karışmaktadır.

 II.  Osmanlı Devleti'nin sınırları genişlemiştir.

III.  Bizans Osmanlı'nın güçlenmesini engellemeye çalışmaktadır.

IV. Anadolu'da Türkmen beylikleri kurulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I ve III

B)  II ve III

C)  Yalnız III

D)  III ve IV

E)  Yalnız IV

 

 

18.  I. Mehmet (Çelebi);

–    Fetret Dönemi’ni sona erdirmiş,

–    Merkezi otoriteyi güçlendirmiş,

–    Anadolu Türk siyasal birliğini yeniden kurmak amacıyla Saruhanoğullarına son vermiştir.

Bu bilgiler ile aşağıdakilerden hangisi arasında bağlantı kurulabilir?

A)  Osmanlı Devleti'nin II. kurucusu olarak kabul edilmesi

B)  Venedik ile ilk deniz savaşını yapması

C)  Şeyh Bedrettin Ayaklanması'nı bastırması

D)  Yükselme Dönemi'ni başlatması

E)  İstanbul'u kuşatması

 

 

19.  I. Mehmet döneminde Osmanlıların düzenlediği ve iki yıl süren sefer sonunda Konya ovasının alınmasına karşın Karamanoğullarına son verilememiştir. Çünkü beyliğin en güçlü birliği olan Türkmen aşiretleri Toroslara çekilmiş ve bu dağlık bölgede takip edilememişlerdir.

Buna göre Osmanlı-Karaman mücadelesinin uzun sürmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)  Osmanlı'nın iç ayaklanmalarla uğraşması

B)  Osmanlı'nın batı yönünde büyümeyi önemsemesi

C)  Osmanlı ordusunun güçsüz olması

D)  Karamanoğullarının dış destek görmesi

E)  Bölgenin coğrafi koşullarının elverişsiz olması

 

 

20.  Fetret Dönemi’nde Anadolu Türk birliği bozulmuş fakat Balkanlarda Osmanlı Devleti çok az toprak kaybetmiştir.

Bu durumun nedeni;

  I.  İskan politikasının sağladığı kalıcı yerleşim

 II.  Osmanlı Devleti’nin adalet ve hoşgörü anlayışı

III.  Timur’un bir süre Anadolu’da kalması

gelişmelerinden hangileriyle açıklanabilir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve II

D)  II ve III

E)  I, II ve III

 

 

 

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir yorum

  1. nurselcakir

    cevap anahtarını nereden bulabilirim?

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.