Tarih Bilimi Ünitesi Testi (20 Soru)


Tarih Bilimi Ünitesi Testi (20 Soru)

 

1.    Tarih bilimi, tarihsel sürecin zaman, yer ve konularına göre bölümlere ayrılmasını, araştırmayı ve öğretimi kolaylaştırıcı yöntemlerden biri olarak benimsemiştir.

Bu yöntemin benimsenmesine bakılarak tarihin,

  I.  İnsanlığın tüm geçmişini konu edinmesi

 II.  Deney ve gözleme dayanması

III.  Test ve anket uygulaması

özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

A)  I ve II

B)  Yalnız I

C)  I ve III

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

 

2.    Tarihsel süreçte bir olay kendisinden önceki bir olayın sonucu, kendisinden sonraki bir olayın nedeni olabilir. Tarih, olaylar arasındaki bu neden – sonuç ilişkisini ortaya koyan bir bilimdir.

Bu bilgi tarih ile ilgili;

  I.  Geçmişle gelecek arasında kurulan bir köprü, sürekli bir diyalogtur.

 II.  Belge bilimdir.

III.  Tarihsel süreci olaylar zincirinin peşin-den giderek görme işidir.

IV. Tekrarlanamaz olayların bilimidir.

tanımlarından hangilerini doğrular?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

 

 

3.    Her geçen an tarihe mal olmaktadır. Günümüzde gördüğümüz, duyduğumuz bütün olaylar gelecekte tarihin konusu olacaktır.

Bu yargı tarihin aşağıdaki hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A)  Süreklilik gösterdiğini

B)  Olayları oluş koşulları içinde değerlendirdiğini

C)  Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurduğunu

D)  Belgelere dayandığını

E)  Deney ve gözleme dayanmadığını

 

 

4.    Mustafa Kemal'in "Tarih ne güzel aynadır. Bugünkü uyanıklığımızı düne, maziye borçluyuz." sözü tarihin aşağıdaki hangi özelliğini vurgulamaz?

A)  Geçmişten önemli dersler alındığını

B)  Gelecek için yol ve hedef gösteren bir rehber olduğunu

C)  Gerçekleri gösterdiğini

D)  Ulusal bilinci uyandırdığını

E)  Tarihsel olayların tekrarlanamaz olduğunu

 

 

5.    –    Hiçbir ülkenin tarihi diğer ülkelerin tarihinden bağımsız değildir.

–    Tarihte kendisinden önceki ve sonraki dönemlerde özellikleri görülmeyen hiçbir dönem yoktur.

Buna göre,

  I.  Tarih bir bütündür.

 II.  Tarih öncesi, arkeolojik belgelere göre dönemlere ayrılır.

III.  Tarihsel olaylar neden-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir.

IV. Tarih belgelere dayanır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  I ve IV

D)  II ve III

E)  III ve IV

 

 

6.    Tarih tek başına insanı değil, toplumların ortaya koyduğu ekonomik, siyasal toplumsal, kültürel ve askeri her türlü etkinliğini konu alır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içinde yeralmaz?

A)  Savaşlar ve barışlar

B)  Eğitim sistemleri

C)  Toplumsal ayaklanmalar

D)  Gelecekte yaşanacak olaylar

E)  Geçim kaynakları

 

 

7.    Tarihsel bir olayın araştırılmasında ve aktarılmasında olayın gerçekleştiği yer, zaman ile olayı yaratan kişilerin belirlenmesi gereklidir.

Bu gerekliliğin aşağıdakilerden hangisi için olduğu söylenemez?

A)  Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisinin kurulması

B)  Olayın daha iyi anlaşılması

C)  Olayın daha nesnel olarak değerlendirilmesi

D)  Olayın kanıtlanması

E)  Fen Bilimlerinin yöntemlerinin kullanılması

 

 

8.    Tarih, gerçekleri tanımlayan bir sanat değil, belirten bir bilim olmalıdır.

Atatürk’ün bu sözüne göre tarih araştırmalarında izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tarihsel olayların edebi dille anlatılması

B)  Bilimsel tarih yöntemlerinin kullanılması

C)  Sade ve anlaşılır bir dille olayların aktarılması

D)  Tarihsel olayların tarihçinin dünya görüşüne uygun olarak yorumlanması

E)  Devlet adamlarının istekleri doğrultusunda tarihsel olayların ortaya konması

 

 

9.    “Geçmiş ölüdür. Ölüdür, çünkü hiçbir yönde değiştirilemez.”

Bu yargıya göre bir tarihçi araştırmalarında aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanamaz?

A)  Belgeleri tarama

B)  Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisini kurma

C)  Deney yapma

D)  Buluntuları inceleme

E)  Belgeleri tasnif etme

 

 

10.    I.  Türk Kurtuluş Savaşı Yakınçağ'da gerçekleşmiştir.

 II.  Osmanlı Devleti 1299'da kurulmuştur.

III.  Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir.

IV. İstanbul XV. yüzyılda Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

Yukarıdakilerden oluş zamanı en az ve en belirgin olanlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A)  I ve II

B)  I ve IV

C)  I ve III

D)  II ve III

E)  II ve IV

 

 

11.  Tarih araştırmalarında en çok uyulması gereken özelliklerden birisi nesnelliktir.

Buna göre, tarih araştırmalarında;

  I.  Belgelere dayanma

 II.  Kaynak taraması yapma

III.  Olayı bugünün değer yargılarına göre yorumlama

IV. Olayın zamanını saptama

 V. Yardımcı bilimlerden yararlanma

yöntemlerinden hangisinin benimsenmesi, yukarıdaki yargıya uyulmadığının kanıtıdır?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

 

 

12.  Milat takviminin başlangıcından geriye gittikçe M.Ö. tarihleri, günümüze doğru geldikçe M.S. tarihleri sayısal değer olarak artar.

Bu bilgiye göre;

  I.  M.Ö. 3500’de yazının bulunması

 II.  M.Ö. 1280’de Kadeş Antlaşması’nın imzalanması

III.  M.S. 476’da Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması

IV. M.S. 1071’de Malazgirt Savaşı ile Anadolu kapılarının Türklere açılması

olaylarından günümüze en uzak ve en yakın olanı aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A)  I ve II

B)  I ve IV

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

 

 

13.  Tarih, belgelere dayalı bir bilimdir.

Aşağıdaki olayların hangisini araştıran bir tarihçi daha fazla belge elde etme olanağına sahiptir?

A)  Lidya uygarlığının ortaya çıkmasını

B)  Yerleşik hayata geçişin aşamalarını

C)  II. Dünya Savaşı'nın toplumsal etkilerini

D)  Asya Hun Devleti'nin kuruluşunu

E)  Kavimler Göçü'nün nedenlerini

 

 

14.  Milattan önceye ait olan tarihlerden sayısal değeri büyük olan, küçük olandan daha eski bir tarihi gösterir.

Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi günümüze daha yakındır?

A)  M.Ö. 3000'lerde Sümer sitelerinin ortaya çıkması

B)  M.Ö. 5. yüzyılda Roma'da 12 Levha Yasalarının hazırlanması

C)  M.Ö. 2000'lerde Anadolu'da tarih çağının başlaması

D)  M.Ö. 7. yüzyılda Lidyalıların ilk parayı kullanması

E)  M.Ö. 330 yılında İskender'in Pers İmparatorluğu'na son vermesi

 

 

15.    I.  Paralar

 II.  Heykeller

III.  Tabletler

IV. Anallar

 V. Mezarlar

Bunlardan hangileri yazılı belgeler arasında yer alır?

A)  I, II ve III

B)  I, II ve IV

C)  I, III ve IV

D)  I, III ve V

E)  I, IV ve V

 

 

16.  Takvimle ilgili ilk çalışmalar Sümerlerde başlamış, ilk güneş takvimini Mısırlılar kullanmıştır.

Bu bilgi Sümer ve Mısır uygarlıkları için;

  I.  Aynı ırksal özelliklere sahiptirler.

 II.  Astronomi ile ilgili çalışmalar yapmışlardır.

III.  Sayılar hakkında bilgilere sahiptirler.

IV. Aynı coğrafi bölgede yaşamışlardır.

yargılarından hangilerini doğrulamaz?

A)  I ve II

B)  I ve IV

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

 

 

17.  Alış-verişte kullanılan paranın çağlar boyunca işlevi yalnızca ticari değildir. Para aynı zamanda egemenlik simgesi olarak da kullanılmıştır.

Buna göre paralar;

  I.  Siyasi tarih

 II.  Sanat tarihi

III.  Bilim tarihi

araştırmalarının hangilerinde kanıt olarak kullanılabilir?

A)  I, II ve III

B)  Yalnız I

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

 

18.  Tarihsel süreç "tarih öncesi" ve "tarih çağları" olarak ikiye ayrılır. “Yazısız Dönem” diye de adlandırılan tarih öncesinin aydılatılmasında yararlanılan en önemli bilim dalı "arkeoloji" dir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arkeolojik belge niteliğini taşımaz?

A)  Mağara resimleri

B)  Kaya mezarları

C)  Seramik kaplar

D)  Tarih kitapları

E)  Demirden yapılmış silahlar

 

 

19.    I.  Arkeoloji: Yeraltı ve sualtındaki yapıtları yeryüzüne çıkarır.

 II.  Paleografi: Eski yazıları konu edinir.

III.  Fiziki Antropoloji: İnsanın ırksal yapısını inceler.

IV. Nümizmatik: Eski paraları konu edinir.

Yukarıdakilerden hangileri tarih öncesi dönemleri incelemede tarihin yardım aldığı bilimlerdir?

A)  I ve III

B)  I ve IV

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

 

 

20.    I.  Fiziki Antropoloji: İnsanın ırksal yapısını inceler.

 II.  Arkeoloji: Yeraltı ve su altındaki yapıtları yeryüzüne çıkaran bilim dalıdır.

III.  Paleografi: Eski yazıları inceler.

IV. Nümizmatik: Eski paraları konu edinir.

Türklerin tarih öncesi dönemlerde Orta Asya dışına göç ettiklerini kanıtlamada yukarıdaki bilim dallarının hangilerinden yararlanılabilir?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Tarih Bilimine Giriş Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 2

1- Tarihe yardımcı olan bilimlerden bazıları ve inceledikleri alanlar şunlardır: I. Arkeoloji, tarih öncesi dönemden …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.