Ana Sayfa / Genel / Türkiye Tarihi Test Soruları

Türkiye Tarihi Test Soruları

9.SINIFLAR TARİH DERSİ

TÜRKİYE TARİHİ (11.-14.Yüzyıl) TEST  SORULARI

 

1.Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinde

I. Anadolu’nun Türklerin yaşam koşullarına uygun olması

II.Karahanlılar ve Gaznelilerin baskısından dolayı Selçukluların yeni yurtlar araması

III.Türklerin denizcilik faaliyetlerine başlamak istemeleri

Durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir.

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II

C) Yalnız III                       

D) I ve II              

E) II ve III

 

2.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin özellikleri arasında gösterilemez?

A) Kuruldukları bölgelerin Türkleşmesinin sağlanması

B) Balkanlarda İslamiyet'in yayılması

C) Anadolu'da Türk-İslam kültürünün yayılması

D) Haçlı saldırılarına karşı mücadele etmeleri

E) Anadolu'daki küçük yerleşim yerlerinin büyük şehirler haline getirilmesi

 

3.XI. yüzyılda,

I. Büyük Selçukluların Malazgirt Savaşı'nı kazanması

II. Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi

III. Haçlı Seferlerinin başlaması

durumları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?

A) I,II,III                             

B) II,I,III

C) II,III,I                             

D) III,I,II             

E) III,II,I

 

4.Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süleyman Şah                              

B) Selçuk Bey

C) Tuğrul Bey                     

D) Alparslan        

E) Melikşah

 

5.Malazgirt Savaşı'nın,

I. Bizans'ın Anadolu'daki etkinliğini kaybetmesi

II. Türkmenlerin gruplar halinde Anadolu'ya göç etmesi III. Anadolu'da Türk beyliklerinin kurulması

sonuçlarından hangileri Anadolu'nun Türkleşmesine ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II           

C) Yalnız III                       

D) II ve III           

E) I,II ve III

 

6.Anadolu Selçuklu Devleti aşağıdaki şehirlerden hangisini başkent yaparak bağımsızlığını ilan etmiştir?

A) Bursa                              

B) İstanbul          

C) İzmit                               

D) İznik            

E) Konya

 

7.Melikşah, Süleymanşah'ın ölümü üzerine oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan'ı yanına getirterek ölünceye kadar yanında tutmuştur.1092 yılında Melikşah'ın ölümünden sonra serbest kalan I. Kılıç Arslan Anadolu'ya gelmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin başına geçerek Fetret Devri'ne son vermiştir.

Bu bilgilere dayanarak Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili,

I. Yönetimde saltanat sistemini benimsemişlerdir.

II. Anadolu Selçuklu Devleti bir süre hükümdarsız kalmıştır.

III. Büyük Selçuklu Devleti Süleymanşah zamanında Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II

C) I ve  II                            

D) II ve III          

E) I,II ve III

 

8.  Avrupalılar Haçlı Seferleri sırasında Batı Anadolu'da ele geçirdikleri toprakları Bizans'a bırakmışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Haçlıların kutsal yerleri ele geçirmek istediklerini

B) Haçlılar ile Bizans'ın birlikte hareket ettiklerini

C) Avrupa'da mezhep birliğinin sağlandığını

D) Akdeniz limanlarının önem kazandığını

E) Feodalite rejiminin zayıfladığını

 

9.Hristiyan dünyası birleşerek XI.yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu,Suriye ve Filistin'e seferler düzenlemişlerdir.

Müslümanlar ile Hristiyanları karşı karşıya getiren bu olaylara,

I. Haçlı Seferleri

II. Kavimler Göçü

III. Yüzyıl Savaşları

isimlerinden hangileri verilmiştir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II

C) Yalnız III                       

D) I ve II              

E) II ve III

 

 

 

 

10.Haçlı Seferlerine dinsel bir nitelik verilmeye çalışılmasına rağmen seferlere katılanların,

I. Kilise ve manastırları yağmalamaları

II. Kudüs'ü ele geçirmeleri

III. İstanbul'u işgal ederek yağmalamaları

durumlarından hangileri seferlerin düzenlenmesinde ekonomik nedenlerin etkili olduğunu gösterir?

A) Yalnız I                      

B) Yalnız II

C) Yalnız III                  

D) I ve III                       

E) II ve III

 

11.Orta Çağ Avrupası'nda bilim ve din beraber ele alınarak serbest düşüncenin güçlenmesi engellenmiştir.

Bu durumun Avrupa'da,

I. Mezhep birliğinin sağlanması

II. Güçlü devletlerinin parçalanması

III. Teknolojik gelişmelerin artması

gelişmelerinden hangilerini engellediği savunulabilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II

C) Yalnız III                       

D) I ve II              

E) II ve III

 

12. I. Malazgirt   

II. Dandanakan 

III. Miryokefalon

savaşlarından hangilerinin İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısının azalmasında etkili olduğu ileri sürülebilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II

C) Yalnız III                       

D) I ve III        

E) II ve III

 

13.Türklerin Anadolu'ya yerleşmek amacıyla ilk akınları aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde başlamıştır?

A) Büyük Selçuklular                       

B) Memlükler

C) Gazneliler                                      

D) Karahanlılar

E) Anadolu Selçukluları

 

14.Birinci Haçlı Seferi,

I. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması

II. Haçlıların Kudüs'ü ele geçirmesi

III. Haçlıların Kudüs'te krallık,Urfa, Antakya ve Trablusşam'da kontluklar kurarak Avrupa'nın feodalite rejimini bu bölgeye taşımaları

sonuçlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır?

A) Yalnız I                           B) Yalnız II

C) Yalnız III                        D) II ve III           E) I, II ve III

 

15.Haçlı Seferleri sonunda Avrupalıların İslam dünyasından barut,pusula ve matbaayı alması Avrupa'da,

I. Ekonomik         II. Bilimsel            III. Siyasal

alanların hangilerinde değişikliklere neden olmuştur?

A) Yalnız I                           B) Yalnız II

C) Yalnız III                        D) II ve III            E) I,II ve III

 

16.Anadolu Selçuklu Sultanı II.Kılıç Arslan tahta geçtikten sonra,

I. Bizans imparatorluğu

II. Kilikya Ermenileri

III. Memlükler

devletlerinden hangileri ile mücadele etmiştir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II          

C) Yalnız III                       

D) I ve II          

E) II ve III

 

17. Türkiye'de kurulan ilk Türk devletlerinin,

I. Gürcülere ve Trabzon prenslerine karşı mücadele edilmesi

II. Anadolu'nun Haçlılara karşı savunulması

III. Erzincan,Kemah,Divriği ve Karahisar bölgelerine egemen olunması

özellikleri Danişmentliler,Mengücekler ve Saltuklular ile ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

                Danişmentliler     Mengücekler        Saltuklar

A)                           I                              II                            III

B)                           III                          I                              II

C)                           I                              III                          II

D)                           II                            III                          I

E)                           II                            I                              III

 

18.I. Bizans'ın Anadolu'da etkinliğini kaybetmesi

II. Anadolu'da Türk beyliklerinin kurulması

III. Halkın Bizans'ın Anadolu'da görevlendirdiği memurlardan memnun olmaması

durumlarından hangilerinin Anadolu'nun Türkleşmesini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II

C) Yalnız III                       

D) II ve III          

E) I, II ve III

 

19.I.Anadolu Selçuklularının Suriye topraklarını ele geçirmek istemesi

II. Melikşah'ın Süleymanşah'ın hükümdarlığını onaylaması

III. Süleymanşah'ın Büyük Selçuklular tarafından Anadolu'nun fethiyle görevlendirilmesi

durumlarından hangileri,Anadolu Selçuklularının Bü­yük Selçuklulara bağlı olarak kurulduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II

C) Yalnız III                       

D) II ve III          

E) I. II ve III

 

20. Kösedağ Savaşı'nın,

I. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girmesi

II. Anadolu'da bağımsız beyliklerin kurulması

III. Anadolu'da ticari faaliyetlerin aksaması

sonuçlarından hangileri Anadolu'da siyasal birliğin bozulduğuna doğrudan kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I                           B) Yalnız II          

C) Yalnız III                        D) II ve III           E) I, II ve III

 

21. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in,

I. Antalya'da donanma inşa etmesi

II. Venediklilerle ticaret anlaşması yapması

III. Akdeniz'i Türk ticaretine açması

faaliyetlerinden hangileri ticarete önem verdiğinin doğrudan göstergesidir?

A) Yalnız I          

B) Yalnız II          

C) Yalnız III                       

D) II ve III           

E) I,II ve III

 

22. I.Türklerin Anadolu'dan atılamayacağının kanıtlanması

II. Türklerin taarruza,Bizans'ın savunmaya geçmesi

III. Haçlı Seferlerinin başlaması

gelişmelerinden hangileri,Miryokefalon Savaşı'nın sonucunda ortaya çıkmıştır?

A) Yalnız I          

B) Yalnız II       

C) Yalnız III                       

D) I ve II          

E) II ve III

 

23. Anadolu Selçukluları;Bizanslılar,Haçlılar ve Moğollarla savaşlar yapmışlardır.

Bu savaşların Anadolu'da,

I. Önemli kültür ve ticaret merkezlerinin işgal edilmesi

II. Halkın siyasal ve sosyal sorunlar yaşaması

III. Üretim ve ticaret faaliyetlerinin aksaması

durumlarının hangilerinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II          

C) Yalnız III                       

D) II ve III          

E) I, II ve III

 

24. Anadolu Selçuklu sultanlarından II. Kılıç Arslan Danişmentoğulları,Rükneddin Süleymanşah Saltukoğulları,I. Alaeddin Keykubat Mengücekoğulları beyliklerini kendilerine bağlamışlardır.

Bu bilgilere dayanarak Anadolu Selçukluları ile ilgili,

I. Anadolu'da siyasal birliği sağlamayı amaçlamışlardır.

II. Sınırlarını genişletmişlerdir.

III. Anadolu'yu ticaret merkezi haline getirmişlerdir.

yargılarından hangileri ileri sürülebilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II            

C) I ve II                             

D) II ve III         

 E) I. II ve III

 

25.Türk tarihinde denizcilik faaliyetlerini aşağıdakilerden hangisi başlatmıştır?

A) Çaka Bey                      

B) Alaeddin Keykubat

C) İzzeddin Keykavus      

D) Osman Gazi

E) Gıyaseddin Keyhüsrev

 

 

26. Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini aşağıdaki sultanlardan hangisi döneminde yaşamıştır?

A) I. Gıyaseddin Keyhüsrev            

B) I. Alaeddin Keykubat

C) II. Kılıç Arslan

D) I. Kılıç Arslan

E) I. Mesut

 

27. I. İzzeddin Keykavus'un,

I. Kıbrıs Krallığı ve Venedikliler ile ticaret antlaşması yapması

II. Trabzon Rum İmparatorluğu ve Çukurova Ermenilerini vergiye bağlaması

III. Sinop'u alarak ticaret merkezi haline getirmesi

faaliyetlerinden hangilerinin ülke gelirlerini artırdığı savunulabilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II           

C) Yalnız III                       

D) II ve III          

E) I, II ve III

 

28. Alaeddin Keykubat,Asya'da büyük bir tehlike haline gelen Moğollara karşı önlemler almıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin,

I. Doğudaki kale ve surların tamir edilmesi

II. Komşu devletlerle ittifaklar kurulması

III. Alanya'da tersane kurulması

faaliyetlerinden hangileri Moğol tehlikesine karşı alınan önlemler arasında gösterilebilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II             

C) I ve II                             

D) II ve III        

E) I, II ve III

 

29. Türkiye Selçuklu Devleti,donanmasıyla deniz aşırı bir sefer gerçekleştirerek Kırım'ın Suğdak limanı ele geçirmiştir.

Bu gelişme aşağıdaki Selçuklu hükümdarlarından hangisi döneminde meydana gelmiştir?

A) I. Gıyaseddin Keyhüsrev            

B) I. Alaeddin Keykubat

C) II. Kılıç Arslan

D) I. Kılıç Arslan

E) I. Mesut

 

30. Aşağıdaki savaşların hangisinden sonra Anadolu kesin olarak Türk vatanı haline gelmiş ve Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı kanıtlanmıştır?

A) Malazgirt                       

B) Miryokefalon

C) Katvan                           

D) Kösedağ         

E) Ayn Calut

 

31. II. Kılıç Arslan'ın ülkeyi onbir oğlu arasında paylaştırması,

I. Taht kavgalarının yaşanması

II. Merkezi otoritenin zayıflaması

III. Sanatsal çalışmaların hızlanması

sonuçlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır?

A) Yalnız I           B) Yalnız II          

C) Yalnız III                        D) I ve II           E) II ve III

32.Erzincan yakınlarında yapılan Yassıçemen

Savaşı'nı I.Alaeddin Keykubat'ın kazanması

aşağıdaki devletlerden hangisinin yıkılmasına

zemin hazırlamıştır?

A) Harzemşahlar               

B) Saltuklular

C) Mengücekler                 

D) Eyyübiler

E) Memlukler

 

33.  I. Balıkesir ve çevresinde faaliyet göstermişlerdir.

II. Kuzeybatı Anadolu sahillerini ele geçirmiş ve denizcilik alanında ilerlemişlerdir.

III. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliktir.

Yukarıdakilerden hangileri Karesioğulları Beyliği'nin özelliklerindendir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II          

C) Yalnız III                       

D) II ve III          

E) I, II ve III

 

34. I. Aydınoğulları           

II. Karesioğulları

III. Karamanoğulları

Yukarıdaki beyliklerden hangileri denizcilikle uğraşmıştır?

A) Yalnız I          

B) Yalnız II          

C) Yalnız III                       

D) I ve II           

E) II ve III

 

35.I. Türkiye Selçukluları Dönemi'nde Anadolu'da; Türk, Ermeni,Rum ve Süryaniler birlikte huzur içerisinde yaşamışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Selçukluların Müslüman Hristiyan ayrımı yapmamasıyla

B) Moğolların Anadolu'yu işgal etmesiyle

C) Selçuklularla Bizans arasında savaşların devam etmesiyle

D) Anadolu'da beyliklerin kurulmasıyla

E) Ahilik teşkilatının toplumsal alanda etkili olmasıyla

 

36. Anadolu Selçuklularının,

I. Ticaret yolları üzerinde kervansarayların yapılması

II. Ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması

III. Kıbrıs Krallığı ve İtalyan Cumhuriyetleri ile ticaret anlaşmalarının yapılması

faaliyetlerinden hangileri Anadolu'nun ticaret merkezi haline gelmesini sağlamıştır?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II

C) I ve II                             

D) II ve III        

E) I, II ve III

 

37. Aşağıdakilerden hangisi,Anadolu Selçuklularındaki Ahilik teşkilatının faaliyetleri arasında gösterilemez?

A) Değişik mesleklerde ustaların yetiştirilmesi

B) Kervansarayların giderlerinin karşılanması

C) Üretim kalitesinin artırılması

D) Esnaflar arasında dayanışmanın sağlanması

E) Fiyatların ayarlanması

38. Anadolu Selçukluları Dönemi'nde,

I. Bizans'ın Anadolu'da etkinliğini kaybetmesi

II. Anadolu'nun Türkleşmesi

III. Anadolu'da yönetimin Türklerin eline geçmesi

Durumları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?

A) I,II,III                             

B) I,III,II

C) II,I,III                             

D) III,I,II             

E) III,II,I

 

39. Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklularında, kanun önünde herkes eşitti.

Bu durumun,

I. Vatandaşların devlet yönetiminde üst basamaklara çıkabilmesi

II. Yönetimin bilim adamlarına ayrıcalıklar sağlaması

III. İmaretler aracılığıyla fakirlerin,yolcuların ve öğrencilerin yemek ihtiyacının karşılanması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II            

C) I ve II                             

D) II ve III        

E) I, II ve III

 

40. Anadolu Selçuklularında ikta sisteminin uygulanmasının,

I. Üretimin sürekliliğinin sağlanması

II. Askerlerin ve devlet memurlarının maaşlarının karşılanması

III. Ülkenin değişik yerlerinde asker yetiştirilmesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II            

C) I ve II                             

D) II ve III        

E) I, II ve III

 

41. Anadolu Selçukluları ile ilgili olarak, aşağıdakilerin hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?

                               I                              II

A) Ahilik Teşkilatının        Esnafla devlet arasında

     kurulması                        ilişkilerin düzenlenmesi

B) Kösedağ Savaşı’nın     Anadolu’da siyasal

     kaybedilmesi                  birliğin bozulması

C) II.Kılıç Arslan’ın           Taht kavgalarının

     ülkeyi oğulları yaşanması

     arasında paylaştırması

D) Moğolların Anadolu’    Haçlı Seferlerinin

     yu işgal etmesi                başlaması

E) Meliklerin vilayetlere    Meliklerin yönetim

yönetici olarak             konusunda deneyim

gönderilmesi                kazanması

 

42. Anadolu Selçuklularında vergilerin toplanması, devletin gelir ve giderlerinin hesaplanması işlerine aşağıdakilerden hangisi bakmıştır?

A) Divan-ı Pervane                           

B) Divan-ı Arz

C) Divan-ı İstifa                                

D) Meşveret Meclisi

E) Emir-i Dad

 

43. I.Has araziler;mülkiyeti ve vergi gelirleri hükümdara ait olan topraklardır.

II. Mülk araziler;başarılı hizmetleri görülen devlet adamlarına verilen topraklardır.

III. İkta arazileri;ordu mensuplarına ve memurlara hizmet veya maaş karşılığında verilen topraklardır.

Anadolu Selçuklu Devleti'nde toprak yönetimine ait yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II         

C) Yalnız III                       

D) II ve III          

E) I, II ve III

 

44. Anadolu Selçuklu Devleti'nde iç işlerinde serbest bırakılan meliklerin,dış işlerinde Anadolu Selçuklu hükümdarına bağlı bulunması aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin göstergesidir?

A) Ekonomik gelişmelere                 

B) Merkezi otoriteye

C) Dinsel hoşgörüye                          

D) Halkın iradesine

E) Sanatsal çalışmalara

 

45. I. Mevlana    II. Sadrettin Konevi          III. Firdevsi

Yukarıdakilerden hangileri Anadolu Selçukluları döneminde yaşayan fikir adamlarındandır?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II

C) I ve II                             

D) II ve III          

E) I, II ve III

 

46. Türkiye Selçuklu sultanları,çocuklarını vilayetlere yönetici olarak göndermişlerdir.

Bu uygulama ile,

I. Meliklerin yönetim ve askerlik alanında tecrübe kazanması

II. Devletin merkezi otoritesinin sağlamlaştırılması

III. Yeni yerler fethedilmesi

hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II          

C) Yalnız III                       

D) II ve III          

E) I, II ve III

 

47. Anadolu Selçuklularında ilk para aşağıdakilerden hangisi döneminde bastırılmıştır?

A) I. Mesut                                         

B) I. Kılıç Arslan

C) I. Alaeddin Keykubat                 

D) II. Kılıç Arslan

E) I. Gıyaseddin Keyhüsrev

 

48. Birinci Haçlı Seferi'ne katılan orduları durduramayan Anadolu Selçuklu Devleti,Batı Anadolu'yu boşaltarak merkezini aşağıdaki şehirlerden hangisine taşımak zorunda kalmıştır?

A) Bursa                              

B) Eskisehir

C) Kayseri                           

D) Konya             

E) Balıkesir

49. Anadolu Selçuklu Devleti'nde vakıf araziler;

I. Eğitim – öğretim             

II. Sağlık           

III.Konaklama

hizmetlerinden hangilerinin giderlerini karşılamıştır?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II           

C) Yalnız III                       

D) II ve III            

E) I,II ve III

 

50.Anadolu Selçuklularında;evlenme,boşanma,miras, nafaka,alacak ve vakıflar ile ilgili davalara,

I. Kadı                  

II. Kadıasker      

III. Emir-i Dad

görevlilerinden hangileri bakmıştır?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II          

C) Yalnız III                       

D) II ve III          

E) I, II ve III

 

51. Türk devletlerinde,camiyle birlikte kurulan medrese,kütüphane,imaret,hastahane ve hamam gibi yapıların bütününe aşağıdakilerden hangi isim verilmiştir?

A) Zaviye                            

B) Kervansaray

C) Külliye                            

D) Kasır               

E) Tekke

 

52. Türkçe'yi ilk defa resmi dil olarak ilan eden Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Candaroğulları              B) Hamitoğulları

C) Germiyanoğulları          D) Aydınoğulları

E) Karamanoğulları

 

53.Karamanoğulları;

– Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmişlerdir.

– Türkçe'nin gelişmesi için önemli eserler vermişlerdir.

Buna göre,Karamanoğulları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Türk kültürüne önem vermişlerdir.

B) Anadolu Selçuklu Devleti ile mücadele etmişlerdir.

C) İran'da kurulmuştur.

D) İlk Müslüman Türk Devleti'dir.

E) İlk yazılı eserleri vermişlerdir.

 

54.Türkler,İslam dini ve medeniyeti içinde,buna kendi kültür ve medeniyetini de katarak yeni bir anlayışla, birbirinden güzel ve değerli sanat eserleri meydana getirmişlerdir.

–  Bu yapı anlayışı ile meydana getirdikleri ilk tarz medreseler olmuştur.

– Selçukluların mimariye kazandırdıkları diğer yapı şekli kümbetlerdir,kubbeli türbelerdir.

– Mimaride sivri kemer,beş köşeli veya dikdörtgen mihrap,demet sütün,sivri kemer ince minare gibi örnekler Türk sanatının İslam mimarisine katkılarıdır.

Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) İslam sanatının özgün olmadığı

B) İslam sanatının Türk sanatından etkilendiği

C) İslam sanatının Avrupa sanatından etkilendiği

D) Türklerin özgün bir mimari anlayışına sahip olduğu

E) Selçuklular döneminde mimaride büyük gelişmeler yaşandığı

55.Büyük  Selçuklularda ve Anadolu Selçuklularında yapılan Kervansaraylar,hangi amaca hizmet için yapılmıştır?

A) Selçuklu kültürünü ve benliğini tanıtma

B) Yoksul insanlara yardım sağlamak

C) Ticaretin gelişmesini sağlamak

D) Devletin yapısını güçlendirmek

E) Devleti güçlendirme politikası

 

56.Anadolu Selçuklu Devleti Yükselme Dönem'inde yabancılara gümrük indirimi uygulamış,kervanların zararını karşılayan devlet sigortası yapmış,Akdeniz'de Antalya ve Alanya,Karadeniz'de Sinop ve Suğdak gibi limanlarını almıştır

Bu uygulamalar,birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisini geliştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?

A) Askeri yapıya               

B) Mimariyi

C) Yönetimi                        

D) Ticareti           

E) Eğitimi

 

57.Selçuklu Sultanları,Türkmenleri Anadolu'ya yönelttikleri zaman,Bizans'a karşı direnecek sağlam bir savunma gücü kurmaları kadar,zengin İslam ülkelerini   de göçebe Türkmenlerin meydana getirecekleri kargaşadan korumuş oluyorlardı.

Buna göre Türklerin Anadolu'ya yönelmeleri ile ilgili;

I.  Göçebelerin yerleşik yaşayanlara zarar verebildiği

II. Bizans'a karşı önlem alındığı

III. Ön Asya'da zengin İslam ülkeleri olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II

C) Yalnız II                        

D) I ve III            

E) I, II ve III

 

58.Malazgirt Savaşı Türkiye Tarihi'nin başlangıcıdır. Anadolu kapıları Türklere resmen açılmıştır.Bu savaş ile İslam üzerindeki Bizans tehdidi sona ermiştir.Bizans'ın yardım istemesi nedeniyle Haçlı Seferlerinin başlamasının da ilk adımı olmuştur                      Buna göre;

I.  Avrupa'da derebeylik sona ermiştir.

II. Anadolu'nun Türkler tarafından fethi başlamıştır.

III. Bizans Avrupa'dan yardım istemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II  

C) Yalnız III                       

D) I ve III            

E) I. II ve III

 

59.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun fethinin kesinleştiği en önemli savaştır?

A) Dandanakan Savaşı   

B) Pasinler Savaşı

C) Malazgirt Savaşı          

D) Miryokefalon Savaşı

E) Yassıçemen Savaşı

 

 

60.Anadolu Selçuklu  Devleti'nin yıkılış döneminde,     Türkmen göçlerinin Anadolu'nun batısına yoğun bir şekilde gelmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni otlaklar aramaları

B) Memlük baskısının artması

C) Akkoyunlu baskısının artması

D) Bizans İmparatorluğu’ndan gelen davet

E) Moğol baskısının artması

 

61.Danişmentoğulları Malazgirt Savaşı sonrası Danişment Gazi tarafından Sivas merkez olmak üzere kurulmuştur.Haçlılarla başarılı savaşlar yapmışlardır. Anadolu Selçuklu hükümdarı II.KılıçArslan Danişmentlilere son vermiştir.

Buna göre Danişmentliler hakkında;

I.  Anadolu Türk Birliğini kurmuşlardır,

II. Haçlılar tarafından yıkılmışlardır.

III. En uzun ayakta kalan Türk beyliğidir.

İfadelerinden hangileri söylenemez?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II   

C) Yalnız III                       

D) I ve III       

E) I, II ve III

 

62.Saltukoğulları,1072-1202 yılları arasında varlığını sürdürmüştür.Ebul Kasım tarafın­dan,Erzurum ve çevresinde kurulmuştur.Anadolu'nun fethi sonrasında ilk kurulan beyliktir.Gürcülere karşı başarılı savaşlar yapmışlardır.

Buna göre Saltukoğulları ile ilgili;

I.  Saltukoğullarının ilk Beyi Ebul Kasım'dır.

II. Hristiyan komşularıyla savaşmıştır.

III. Anadolu Selçuklu Devleti'ne son vermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II   

C) Yalnız III                       

D) I ve II              

E) I, II ve III

 

63.Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'da kurulan ilk beyliklerden olan Artuklular bazen Eyyübi,bazen Anadolu Selçuklu,bazen de İlhanlı hakimiyetini kabul ederek varlıklarını sürdürdüler.Bu dış etkiler nedeniyle üç kola ayrıldılar.Bunlar;Hasankeyf  kolu,Harput kolu ve Mardin koludur.

Buna göre Artuklular hakkında;

I.  Dış baskılar bölünmesine neden olmuştur.

II. Yaşadığı dönemin siyasi koşullarını kendi çıkarına göre kullanmıştır.

III. Mimaride yeni akımlar ortaya çıkardılar.

hangileri söylenemez?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II

C) Yalnız III                       

D) I ve III            

E) I, II ve III

 

 

 

 

 

 

64.Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliklerinin varlıkları, Anadolu'nun fethini ve Türkleştirilmesini kolaylaştırmıştır. Sonuçta hepsi Ana­dolu Selçukluları'nın egemenliğine girmişlerdir.

Buna göre ilk Türk beylikleri ile ilgili;

I.  Anadolu Türk kültürüne katkıda bulundular.

II. Malazgirt Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti'nin yanında yer aldılar.

III. Anadolu'nun fethini kolaylaştırdılar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I                           B) Yalnız II

C) Yalnız III                        D) I ve III             E) I,II ve III

 

65.Anadolu Selçuklu Devleti'nde kendilerine bir bölgenin yönetimi verilen hanedan üyelerine "melik"   deniyordu.Kendi bölgelerinin yönetiminde söz sahibi olan meliklerin para bastırma,savaş açma ve siyasi görüşme yapma yetkileri yoktu.

Buna göre Meliklerin yetkilerinin sınırlı tutulması:

I.Ticari ilişkilerin arttırılması

II.Merkezi otoritenin korunması

III. Yerleşik hayatın yaygınlaştırılması

çalışmalarından hangilerine verildiğini göstermez?

A) Yalnız I                           B) Yalnız II

C) Yalnız III                        D) I ve III             E) I,II ve III

 

66.II.Kılıçarslan daha sağ iken ülkesini on bir oğlu arasında bölmüş ve bu davranış taht kavgalarının çıkmasına sebep olmuştur.Bu davranış II. Kılıçarslan'ın en önemli hatası olmuş ve Anadolu Türk Birliğine zarar vermiştir.               

Buna göre;

I.  Anadolu'da siyasi birlik zarar görmüştür.

II. II. Kılıçarslan'ın uygulamasından ticari kayıplar görülmüştür.

III. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I                           B) Yalnız II   

C) Yalnız III                        D) I ve II               E) I, II ve III

 

67.Anadolu Selçuklu Devleti asıl gelişmesini ve en parlak dönemini hangi iki hükümdar döneminde yaşamıştır?

A) I. Gıyaseddin Keyhüsrev – I.Alaeddin Keykubat

B) I.Kılıçarslan-II.Mesut

C) I.Alaeddin Keykubat – II.Alaeddin Keykubat

D) I.Gıyaseddin Keyhüsrev – İzzettin Keykavus

E) I.Kılıçarslan – II. Kılıçarslan

 

68.Alaeddin Keykubat Anadolu Selçuklu sultanlarının en büyüğüdür.Bu dönemin en büyük tehlikesi doğudan gelen Moğol tehdidir.Bu tehlikeye karşı,Eyyübilerle antlaşma yapmış,Harzemşahları Doğu Anadolu'ya tampon devlet olarak yerleştirmiş ve şehirlerin surlarını güçlendirmiştir.

Bu bilgi doğrultusunda;

I.  Alaeddin Keykubat Bizans'ı koruma altına almıştır.

II. Tehlikeye karşı komşuları ile işbirliği yapmıştır.

III. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılma süreci başlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I                           B) Yalnız II   

C) Yalnız III                        D) I ve II              

E) I,II ve III

 

69.Aşağıdakilerden hangisi,Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflamaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkan bir sorun değildir?

A) Anadolu'da beylikler dönemi başlamıştır.

B) Anadolu'da siyasi birlik bozulmuştur.

C) Anadolu'da Moğol etkisi azalmıştır.

D) Uç beylikleri bağımsızlıklarını kazanmaya başlamıştır  E) Anadolu'da merkezi otorite boşluğu ortaya çıkmıştır

 

70.Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Anadolu'da birçok Türk beyliği kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi,bu beyliklerden birisi değildir?

A) Artuklular                      

B) Saltuklular

C) Danişmentler                 

D) İhşitler             

E) Mengücekler

 

71. II.Kılıçarslan'ın  Bizanslılarla yaptığı Miryokefelon (1176) Savaşı'nın Anadolu'da Türk tarihi açısından önemi,aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır.

B) Bizans'a karşı önemli bir zafer kazanılmıştır.

C) Haçlı Seferleri'nin başlamasına sebep olmuştur.

D) Bizanslılar Türkleri Anadolu'dan atma umutlarını kaybetmişlerdir.

E) Batı Anadolu yeniden Bizans'ın eline geçmiştir.

 

72. I. Venediklilere ticari ayrıcalıkların verilmesi

II. Yollar,köprüler ve kervansarayların yapılması

III. Kırım'a deniz seferi düzenlenmesi

Yukarıdaki uygulamalarla Anadolu Selçuklu Devleti'nin ulaşmak istediği hedef,aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moğol saldırılarını önlemek

B) Anadolu'da ticareti geliştirmek

C) Haçlı Seferlerine karşı önlem almak

D) Latinlerin dostluğunu kazanmak

E) Karadeniz'de üstünlük kurmak.

 

73. Anadolu Selçuklu Devleti'ne tam bağımsızlığını kazandıran ve Kudüs'e ulaşmak için,Anadolu'dan   geçen Haçlılara karşı ilk savaşı yapan ilk hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Mesut

B) Alaaddin Keykubat

C) I. Kılıçarslan

D) II.Kılıçarslan

E) Alparslan

74. Selçuklularda görülen ikta sisteminde toprakların bir kısmı sivil ve askeri görevlilere hizmetleri karşılığında verilirdi.Bu görevliler verilen bu toprağın gelirinin bir kısmı ile geçimlerini sağlar,bir kısmı ile de atlı asker beslerlerdi.

Bu duruma göre,ikta sistemi hangi alanlarla doğrudan ilgilidir?

A) Askeri – Ekonomik      

B) Ekonomik – Sosyal

C) Kültürel – Askeri           

D) Siyasi – Ekonomik

E) Siyasi – Askeri

 

 

 

75. II.Gıyasettin Keyhüsrev döneminin en önemli olayı    Kösedağ Savaşı'dır.Anadolu'daki karışıklıkları fırsat   bilen İlhanlılar Anadolu'ya girip işgal etmeye başladılar.   Kösedağ Savaşı,Anadolu Selçuklu Devleti'nin yavaş yavaş çöküntüye gitmesine yol açarken, Anadolu Selçuklu Türkmen Beylikleri döneminin de başlangıcı olmuştur.         Buna göre;

I.  Beyliklerin kurulmasıyla Anadolu Türk birliği bozulmuştur.

II. Kösedağ Savaşı'nı Moğollar kazanmıştır.

III. Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılma süreci başlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)Yalnız I                            B)Yalnız II

C) Yalnız III                        D) I ve III       E) I, II ve III

 

76. Anadolu'da Moğol egemenliğine son vermek için dönemin güçlü devletlerinden biri olan Memlük Devleti hükümdarı Sultan Baybars Anadolu'ya yardıma çağrıldı. Sultan Baybars 1260'ta   Moğolları savaşta yendi. Buna rağmen Moğol egemenliğine son verilemedi.

Sozü  edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miryokefalon Savaşı   B) Ayn-ı Calud Savaşı

C) Kösedağ Savaşı             D) Yassıçemen Savaşı

E) I.Kosova Savaşı

 

77.Karamanoğulları Konya,Karaman çevresinde kurulmuştur.Anadolu'da kurulan Türk Beyliklerinin en    büyüğüdür.Karamanoğulları kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin devamı sayıyor,Anadolu Türk birliğini kurma hakkının kendilerine ait olduğuna inanıyorlardı.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Anadolu Selçuklu Devleti'nin yeniden kurulmasına

B) Anadolu Türk birliğinin kurulamamasına

C) Karamanoğullarının Osmanlıyı en çok uğraştıran beylik olmasına

D) Diğer beyliklerle işbirliği yapmasına

E) Anadolu'da Bizans'ın etkisinin artmasına

 

78.Hamitoğulları,Göller Bölgesi ile Antalya yörelerinde kurulmuştur.I.Murat zamanında beyliğin  topraklarının   bir kısmı altın karşılığında Osmanlılar tarafından satın alınmış,Ankara Savaşı'ndan sonra beylik tekrar kurulmuş ve son olarak II. Murat tarafından   beyliğe   kesin  olarak  son verilmiştir.  Buna göre Hamitoğulları hakkında;

I. Topraklarını satması zayıf durumda olduğunu göstermiştir.

II. Ankara Savaşı'nın sonucundan yararlanmıştır.

III. Kendi isteği ile Osmanlıya katılmıştır.

ifadelerinden hangileri söylenemez?

A)Yalnız I                            B)Yalnız II

C)Yalnız III                         D) I ve III             E) I, II ve III

 

79.Anadolu Selçukluları,devlet yönetimi alanında Büyük Selçuklu Devleti'ni örnek almıştır.Selçuklularda ülke  hükümdar ailesinin ortak malı idi.      Bu durum;

I. Taht kavgalarının yaşanması

II. Divan – ı Ali'nin kurulması

III. Ticaretin gelişmesi

olaylarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur ?

A)Yalnız I                            B)Yalnız II

C)Yalnız III                         D) I ve III             E) I, II ve III

 

80. Anadolu Selçuklu Devleti'nde Divan'da başlıca şu üyeler bulunurdu:Naip (sultan vekili),Müstevfi (mali işler),Pervaneci (toprak dağıtımı ve tayinler),Emir-i Arız (ordunun maaş ve levazım işleri),Tuğracı (sultanın emir ve fermanlarının yazılması).Anadolu Selçuklularının    yapılanması teokratik bir yapılanmadan uzaktı.

Buna göre;

I.  Divana Sultan başkanlık yapardı.

II. Anadolu Selçuklu Devleti yönetimi dini nitelik taşımazdı.

III. Tuğracı mali işlere bakardı.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)Yalnız I                            B)Yalnız II

C) Yalnız III                        D) I ve III             E) I. II ve III

 

81. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluş yıllarında hutbede önce Büyük Selçuklu hükümdarının adı okunmaktaydı.Ancak I.Kılıç Arslan bu uygulamayı kaldırmış ve hutbede sadece kendi adının okunmasını emretmiştir.

Bu olay;

I.  Büyük Selçuklu Devleti ile bağlar kopmuştur.

II.Anadolu Selçuklu Devleti bağımsızlığını ilan etmiştir.

III.Anadolu Selçuklu Devleti teokratik devlet sistemini benimsemiştir.

durumlarından hangilerinin kanıtıdır?

A) Yalnız I                           B) Yalnız II

C) I ve II                              D) I ve III             E) I,II ve III

 

82. Anadolu Selçuklu Devleti'nde;

I.  Lonca teşkilatının kurulması

II. Meliklerin yetkilerinin sınırlandırılması

III. İkta sisteminin uygulanması

gibi faaliyetlerden hangileri ile siyasi bütünlük korunmaya çalışılmıştır?

A) Yalnız I                           B) Yalnız II

C) I ve II                              D) I ve III             E) I,II ve III

 

83.Anadolu Selçuklu Devleti'nde;

I.Yabancı ülkelerle ticari anlaşmalar yapılması

II.Kervanların mal taşırken uğrayabilecekleri zararları karşılamak için devlet sigortası uygulamasının başlatılması

III.Anadolu'nun çeşitli yerlerinde pazar alanlarının oluşturulması

uygulamalarından hangileri ekonominin canlandırılmaya çalışıldığının göstergesidir?

A) Yalnız I                           B) Yalnız II

C) Yalnız III                        D) I ve III

E) I, II ve III

 

84.Anadolu Selçuklularında bir eğitim kurumu olan Medreselerin masraflarını karşılamak üzere vakıflar kurulmuştu.

Bu bilgiye göre,

I.  Medreseler devlete bağlanmıştı.

II. Eğitime önem verilmiştir.

III. Medreselerin ekonomik özerkliği vardır.

yargılarından hangilerine varılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I ve III

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

2 Yorumlar

  1. Bu testin cevapları yok mu?

  2. dilekoncel5755

    CEVAPLARIN NASIL ULAŞABİLRİZ?

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.