Ana Sayfa / Sınavlara Hazırlık Tarih / YGS Tarih Soruları / İlk Çağ Uygarlıkları YGS Soruları

İlk Çağ Uygarlıkları YGS Soruları

İlk Çağ Uygarlıkları YGS Soruları

1. I. MÖ 3000: Sümerler Çivi yazısını kullanmışlardır.
II. MÖ 1280 : Hititlilerle Mısırlılar arasında Kadeş Antlaşması yapılmıştır.
III. MÖ 700 : Lidyalılar ticaret hayatında para kullanmışlardır.

Bu üç olayın ortak yönü nedir ?

A) Meydana geldikleri dönemlerdeki toplum yapısını yansıtmaları
B) Bu tür olayların ilk örnekleri olmaları
C) Oluşumlarında birbirlerinden etkilenmeleri
D) Uluslar arası ilişkileri içermeleri
E) Uluslar arası etkileşimleri hızlandırmaları
( 1982 / ÖSS )

2. Ön Asya’da yapılan bir kazıda bulunan MÖ 4000 yılına ait bazı eserlerin, Orta Asya’da bulunan MÖ 5000 yılına ait eserlere benzediği görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisinin ortaya konması, bu Ön Asya uygarlığının Orta Asya uygarlığından etkilendiğine bir kanıt olabilir ?

A) Bulunan eserlerin aynı tarih devrine ait olduğunun
B) Ön Asya uygarlığını yaratanların Orta Asya’dan geldiklerinin
C) Orta Asya uygarlığının ileri bir uygarlık olduğunun
D) Ön Asya uygarlığının başka uygarlıkları etkilemediğinin
E) Ön Asya’da bulunan eserlerin daha çeşitli olduğunun
( 1983 / ÖSS )

3. İlkçağda, Mezopotamya’nın kuzeyine Yukarı, güneyine Aşağı Mezopotamya denildiği halde, Mısır’ın kuzeyine Aşağı, güneyine Yukarı Mısır denmiştir. “Yukarı” ve “Aşağı” şeklindeki bu belirlemeler neye dayanarak yapılmıştır ?

A) Ekvatora olan uzaklığa
B) Ovaların konumuna
C) Yerleşim merkezlerin dağılışın
D) Nehirlerin akış yönüne
E) Dağlık bölgelerin konumuna
( 1983 / ÖSS )

4. Hitit Krallığı, feodal beyliklerden oluşmuş bir devletti. Daha sonraları bu beylikler kaldırılmış, yerlerine valiler atanmıştır.
Bu değişiklikle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Saltanat kavgalarını önlemek
B) Beylerden, daha önemli görevlerde yararlanmak
C) Merkezi yönetimi güçlendirmek
D) Beyler arasında anlaşmazlık çıkmasını önlemek
E) Yönetimde, yetenekli kişilere görev vermek
( 1990 / ÖSS )
5. Tarihte ticaret alanında değiş-tokuş usulünün ortadan kalkmasını ve böylece, ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Pusula B) Para C) Yazı
D) Takvim E) Kağıt
( 1990 / ÖSS )

6. Atina şehir devletinde halkın yardımıyla başa geçen Klistenes, sınıf ayrılığını ortadan kaldırmaya çalışmış, Halk Meclisi kurmuş ve bu meclise geniş yetkiler vermiştir.

Klistenes’in bu reformlarla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Halkın ülke dışına göçünü önlemek
B) Kanunları yazılı hale getirmek
C) Halkı dış saldırılara karşı korumak
D) Yunan şehir devletlerini birleştirmek
E) Halkın yönetime katılımını artırmak
( 1993 / ÖSS )

7. İlkçağda İyonya ’da;
– Tales ilk kez güneş tutulmasını hesaplamış,
– Pisagor ilk kez Dünya’nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.

İyonya’daki bu gelişmeler aşağıdaki-lerden hangisini gösterir ?

A) Çeşitli etnik grupların bir arada yaşadığını
B) Bilimsel çalışmalar yapıldığı
C) Yöneticilerin sık sık değiştiği
D) İlk yerleşim yerlerinin burada kurulduğunu
E) İnsanların gelir düzeyine göre sınıflara ayrıldığını
(1994 / ÖSS )

8. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir ?

A) Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının
B) Mimarlıkta geliştiklerinin
C) Birden fazla tanrıya inandıklarının
D) Barış içinde yaşadıklarının
E) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının
( 1994 / ÖSS )
9. İlkçağda, Mısır’da tarım ürünlerinden alınan vergilerin belirlenmesi matematiğin, Nil nehrinin taşma zamanının hesaplanması astronominin, Nil sularının taşmasıyla bozulan arazi sınırlarının yeniden saptanması ise geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur.

Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir ?

A) İhtiyaçlar insanları bilimsel çalışmalara yönlendirmiştir.
B) Coğrafi konum tarımda verimliliği etkilemiştir.
C) Doğa olayları kontrol altına alınmıştır.
D) İnsanların yerleşik hayata bir nedeni tarımdır.
E) İnsanlar arasında kültür benzerlikleri vardır.
( 1995 / ÖSS )

10. Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız bir tarih yazıcılığı anlayışının bir göstergesidir ?

A) Yıllıkların Sümer çivi yazısı ile yazılması
B) Yıllıkların, kralların yaptıkları işler konu-sunda bilgi vermek için yazılmaları
C) Kralların,zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmaları
D) Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönem-lerini içermesi
E) Yıllıkların edebi dille yazılmış olmaları
( 1998 / ÖSS )

11. – İslamiyetken önce Türk sanatında, hayvanlar ve bu hayvanların birbirleriyle mücadelelerini gösteren motifler ön planda olmuştur. Bu motifler kemer tokası, kılıç, hançer kabzası, süs eşyası, koşum takımı gibi taşınabilir malzeme üzerine işlenmiştir.

– Eski Mısır’da aristokrat mezarlarının duvarlarına yiyecek, içecek, tohum ekimi, ekmek fırını,balık ve kuş avını gösteren resimler yapılmıştır.

Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir ?

A) Yer altı zenginlikleri bol olan yörelerde sanatın erken geliştiğinin
B) Sanatın, yerleşik yaşama geçtikten sonra başladığının
C) Sanatın toplumların yaşam koşullarını yansıttığının
D) El sanatlarının gelişmesinde ticaretin önemli bir rolü olduğunun
E) Sanata verilen önemin toplumdan topluma değiştiğinin
( 1999 / ÖSS – İPTAL )
12. Konya yöresinde bakır ve kurşun madenleri bulunmadığı halde, bu yöredeki Çatalhöyük’te bu madenlerden yapılmış boncuk ve yüzük gibi takılar bulunmuştur.

Bu bilgiler Çatalhöyük’te yaşamış olan kültür ile aşağıdaki yargılardan hangisi için kanıt olabilir ?

A) İnsanlara bir arada yaşamaya zorlayan bir otorite vardır.
B) Maden bu kültürde öteki kültürlerden daha önce kullanılmıştır.
C) Verimli bir yörede bulunulmasına karşın tarıma önem verilmiştir.
D) Başka toplumlarla ticaret yapılmıştır.
E) Süsleme, bu kültürde çok önemli bir ihtiyaçtır.
( 1999 / ÖSS – İPTAL )

13. Hattuşaş’ta bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde, antlaşmaya Hitit Kralı III. Hattuşili’nin mühür yanında, Hitit kraliçesi Pudelhepa’nın mühürü de basılmıştır.

Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir ?

A) Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının
B) İki devletin yöneticileri arasında akrabalık kurulduğunun
C) Antlaşmanın uzun süre yürürlükte kalacağının
D) Kraliçenin, devlet işlerinde söz sahibi olduğunun
E) Eski Anadolu’da, yasaların kadınları koruduğunun
( 1999 / ÖSS )

14. İlk Çağda Mısır’da mimari eserler daha çok taştan yapıldığı hâlde Mezopotamya’da kerpiç ve tuğladan yapılmış, taş, Mısır’a nazaran daha az kullanılmıştır.

Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir ?

A) Mezopotamya taş işçiliği dalında Mısır’ın etkisinde kalmıştır.
B) Mezopotamya’da sanattan çok bilime önem verilmiştir.
C) Mezopotamya mimarisinde dinî duygu ve düşüncelerin etkisi olmuştur.
D) Coğrafi durum ve yaşayış şartlarının farklı olması sanatta etkili olmuştur.
E) Taşın mimaride kullanılması yapıların tarihî açıdan değerlendirilmelerini kolaylaştır-mıştır.
(2008 /1)

15. Hititlerin ilk zamanlarında,

I. fethedilen toprakların yönetiminin prenslere verilmesi,
II. prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık, savaş sırasında kralın ordusuna katılacak asker ve araba temin etmesi,
III. ekonomilerinde hayvancılığın önemli bir yer tutması
durumlarından hangilerinin feodal tımar sisteminin uygulandığını gösterdiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
(2009 /1)

YANIT ANAHTARI
B
B
D
C
B
E
B
E
A
10 C
11 C
12 D
13 D
14 D
15 D

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

2015 YGS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları

                2015 YGS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları         YGS’nin son testi olan Sosyal Bilimler …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.