Ana Sayfa / İNKILAP TARİHİ DERSİ / İNKILAP-3- Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Ünitesi / Atatürkçülük ve Türk İnkılabının Özellikleri Konu Özeti Ders Notu

Atatürkçülük ve Türk İnkılabının Özellikleri Konu Özeti Ders Notu

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABININ ÖZELLİKLERİ

1-Uyum içinde işleyen düşünce ve ilkelerden olu­şan bir bütündür.

2-Milletin ihtiyaçlarından doğmuştur.

3-Milli bir düşünce sistemidir.

4-İlerleme ve yenileşmeye açıktır.

5-Temelinde insanlığın binlerce yıldır işlediği ev­rensel değerler vardır.

6-Dışarıdan alınmış bir ideoloji değildir.

7-Doğmasının en önemli sebebi kişisel devlet yöne­timinin hiç bir kesimin istek ve ihtiyaçlarını karşı­layamamasıdır.

8-Türk İnkılabında Fransız ve Rus İhtilalinden farklı olarak; fikri ve ideolojik hazırlık safhası yoktur.

9-Bağımsızlık ve egemenlik birlikte yürütülmüştür.

 

Türk İnkılabının Evrenselliğinin Kanıtları:

1-Tüm dünyada etkili olmuştur

2-Sömürülen milletlere örnek olmuştur.

3-Günümüz meseleleri için ve başka milletler için çözümler içermesi

 

Türk İnkılabını Osmanlı Islahatlarından Ayı­ran Farklar:

1-Kapsamlı, değişimci ve köklüdür.

2-Sadece devleti ve kurumları değil halkı da yü­celtmeyi amaçlamıştır.

3-Islahatlar tereddütlü; inkılaplar kararlıdır.

4-İnkılaplarda dış baskı yoktur.

5-Sıra izlendi: Önce çağdaşlaşmayı engelleyen ku­rumlar kaldırıldı; sonra yenilik yapıldı.

 Açıklama: Faşizmde seçimle iş başına gelenler yönetimden ayrılmak istemez; Bolşevizmde ise millet egemenliği ret edilip sınıf egemenliği ön palanda tutulur.     

 

İLKELER

 

A-Cumhuriyetçilik

1-Devletin rejim şeklidir.

2-Halk egemenliğini esas alır

3-Demokratiktir.

4-Seçme ve seçilme hakkı tüm vatandaşlara verilir.

5-Hükümet ile millet arasında kopukluk yoktur.

6-Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddesidir.

7-Mustafa Kemal’in parti tartışmalarının dışında tuttuğu bir ilkedir.

8-Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Hali­feliğin kaldırılması Cumhuriyetçilik yolunda ya­pılmış devrimlerdir.

 

B-Milliyetçilik

1-Kurtuluş Savaşının yapılmasında ve Türk Devle-ti­nin kurulmasında temel ilke oldu.

2-Bu ilke fedakarlık ve dayanışmayı gerektirir.

3-Irkçılık ve ümmetçiliği ret eder.

4-Türkiye Cumhuriyeti’nin benimseyen ve “Tür­küm” diyen herkes Türk’tür.

5-Milli birlik ve beraberlik esastır.

6-Benimsediği eşitlik ilkesi ile Faşizm ve Nazizm­den ayrılır.

7-TBMM’nin açılması, Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet yönetiminin kurulması, Halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarıl­ması, Türk Harflerinin kabulü, TTK ve TDK’nın kurulması bu ilke ile ilgilidir.

 

C-Halkçılık

1-Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliğin doğal sonucu­dur.

2-Halkın eşitliği esastır.

3-Halkın menfaatleri ön plandadır.

4-Sınıf mücadelesi değil; sosyal dayanışma esastır.

5-Sınıfçılık olmadığı için Komünizmden ayrılır.

 

Halkçı Devrimler:

1-TBMM’nin açılması

2-Saltanatın kaldırılması

3-Cumhuriyetin ilanı

4-Halifeliğin kaldırılması

5-Türk Medeni Kanununun kabulü

6-Aşarın kaldırılması

7-Kılık-kıyafet devrimi

8-Soyadı Kanunu

9-Kadınlara siyasal hakların verilmesi

10-Türk Harflerinin kabulü

 

D-Devletçilik

1-Devletçilik; devletin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha hızlı bir gelişme sağlamak amacıyla yaptığı uygulamalardır.

2-Bu ilke halkçılığın tamamlayıcısıdır.

3-Ekonomide planlı kalkınma hedeflenmiştir.

4-Karma ekonomiyi esas alan devletçilik ilkesinde özel mülkiyetin olması, devletçiliği ko­mü­nizmden ayırır.

5-Müdahalecidir; katı değildir.

6-Zamanın şartlarına göre değişmiştir.

 

E-İnkılapçılık

1-Çağın değişen şartlarına göre değişimi ve mo­dernleşmeyi esas alır.

2-TBMM’nin açılması ile başlayan Türk İnkılabı­nın devam ettiğini gösterir.

3-Durağan değildir.

 

F-Laiklik

1-Din-devlet işlerinin ayrılmasını ve vicdan hürri­yetini esas alır.

2-Mustafa Kemal’in parti tartışmalarının dışında tuttuğu ve taviz vermediği bir ilkedir.

3-Devlet vatandaşların inanma ve inanmama hak­kını anayasa ile güvence altına almıştır.

4-Osmanlı din devleti olmasının gereği olarak dini müesseseleşmesine yansıttığı için Laik Türk Dev­leti inkılaplar döneminde bütün müesseselere mü­dahale etme gereği duymuştur.

5-Din egemenliği değil; millet egemenliği esastır.

6-Hukuk birliği ve hukukun dinden bağımsız ol­ması esastır.

7-Dış devletlerin azınlıkların haklarını bahane ede­rek Türk Devletinin iç işlerine karışmasını önle­miştir.

8-Milli birlik ve beraberlik için önemlidir.

 

Açıklamalar:

1-1928’de anayasadan “devletin dini İslamdır” maddesi atıldı

2-1928’de milletvekillerinin yemin şekli bu günkü haline geti­rildi.

3-1937’de 6 ilke anayasaya alındı.

4-Türk Milleti için dini dış politikada kullanma dönemi I. Dünya Savaşı ile bitti.

5-Kurtuluş Savaşı ümmet ideolojisi yerine millet ideolojisini getirdi.

 

BÜTÜNLEYİCİ  İLKELER

Ulusal Egemenlik: Cumhuriyetçiliği bütünler

Milli Birlik ve Beraberlik:Milliyetçiliği ve Halk­çılığı bütünler

Milli Bağımsızlık: Dış politika ilkesidir.

Yurtta Sulh Cihanda Sulh: İç ve dış politika il-kesidir. Sınıf mücadelesine ve dış politikada saldır­ganlığa karşıdır. Milliyetçilik ve Halkçılığın bir so-nucudur.

Akılcılık ve Bilimsellik: Laiklik ve İnkılapçılığı bütünler

İnsan ve İnsanlık Sevgisi: İnsanları eşit görmeyi ve sevmeyi hedefler. Milliyetçilik ve Halkçılığı bü-tünler.

Çağdaşlaşmak ve Batılılaşmak: İnkılapçılığı bütünler.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.